Ochrana dat

V souladu s právními požadavky zákona o ochraně osobních údajů (zejména BDSG v platném znění a evropského nařízení o ochraně osobních údajů „DS-GVO“) vás níže informujeme o povaze, rozsahu a účelu zpracování osobních údajů naší společností. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují také na naše webové stránky a profily na sociálních sítích. Pokud jde o definici pojmů jako „osobní údaje“ nebo „zpracování“, odkazujeme na článek 4 DS-GVO.
Jméno a kontaktní údaje odpovědné osoby (osob)
Naší odpovědnou osobou (dále jen „odpovědná osoba“) ve smyslu čl. 4 odst. 7 DS-GVO je:

Förderverein Obervogtländische Eisenbahn e.V.. (OVEB) Zwotental-Markneukirchen-Adorf(Vogtl)
Breitenfelder Str. 2a
08261 Schöneck (Vogtl.) OT Gunzen
E-mailová adresa: post@oveb.de

Typy údajů, účely zpracování a kategorie subjektů údajů

Níže vás informujeme o typu, rozsahu a účelu shromažďování, zpracování a používání osobních údajů.
1. typy údajů, které zpracováváme
Údaje o používání (časy přístupů, navštívené webové stránky atd.), inventární údaje (jméno, adresa atd.), kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mail, fax atd.), platební údaje (bankovní údaje, údaje o účtu, historie plateb atd.), smluvní údaje (předmět smlouvy, doba trvání atd.), údaje o obsahu (textové záznamy, videa, fotografie atd.), komunikační údaje (IP adresa atd.),

2. účely zpracování podle čl. 13 odst. 1 písm. c) DS-GVO
Zpracování smluv, Evidenční účely / uchovávání důkazů, Technická a ekonomická optimalizace webových stránek, Umožnění snadného přístupu na webové stránky, Plnění smluvních závazků, Kontaktování třetích stran v případě právních stížností, Plnění zákonných povinností uchovávání údajů, Optimalizace a statistické vyhodnocování našich služeb, Podpora komerčního využití webových stránek, Zlepšení uživatelského komfortu, Zajištění uživatelské přívětivosti webových stránek, Ekonomický provoz reklamy a webových stránek, Marketing / prodej / reklama, Sestavování statistik, Určení pravděpodobnosti kopírování textů, Zamezení SPAMu a zneužití, Zákaznický servis a péče o zákazníky, Vyřizování kontaktních dotazů, Poskytování funkcí a obsahu webových stránek, Bezpečnostní opatření, Nepřetržitý a bezpečný provoz našich webových stránek,

3. kategorie subjektů údajů podle čl. 13 odst. 1 písm. e) DS-GVO
Návštěvníci/uživatelé webových stránek, zákazníci, zájemci,

Subjekty údajů se souhrnně označují jako „uživatelé“.

Právní základ pro zpracování osobních údajů

Níže vás informujeme o právním základu pro zpracování osobních údajů:

Pokud jsme získali váš souhlas se zpracováním osobních údajů, je právním základem čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. a) DS-GVO.
Pokud je zpracování nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro provedení opatření před uzavřením smlouvy, která jsou prováděna na vaši žádost, je právním základem čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. b) DS-GVO.
Pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje (např. zákonná povinnost uchovávání), je právním základem čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. c) DS-GVO.
Pokud je zpracování nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby, je právním základem čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. d) DS-GVO.
Pokud je zpracování nezbytné pro ochranu našich oprávněných zájmů nebo oprávněných zájmů třetí strany a vaše zájmy nebo základní práva a svobody nemají přednost, je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. f) DS-GVO.

Poskytování osobních údajů třetím stranám a zpracovatelům objednávek

Zásadně nepředáváme žádné údaje třetím stranám bez vašeho souhlasu. Pokud by tomu tak přesto bylo, pak se zpřístupnění provádí na základě výše uvedených právních důvodů, např. v případě zpřístupnění údajů poskytovatelům online plateb za účelem splnění smlouvy nebo z důvodu soudního příkazu nebo z důvodu zákonné povinnosti předat údaje za účelem trestního stíhání, odvrácení nebezpečí nebo vymáhání práv duševního vlastnictví.
Ke zpracování vašich údajů využíváme také zpracovatele (externí poskytovatele služeb, např. pro webhosting našich webových stránek a databází). Pokud jsou údaje předávány zpracovatelům v rámci smlouvy o zpracování, děje se tak vždy v souladu s čl. 28 DS-GVO. Zpracovatele přitom pečlivě vybíráme, pravidelně je monitorujeme a bylo nám uděleno právo vydávat pokyny týkající se údajů. Kromě toho musí zpracovatelé přijmout vhodná technická a organizační opatření a dodržovat předpisy o ochraně údajů podle BDSG n.F. a DS-GVO.

Poskytování osobních údajů třetím stranám a zpracovatelům objednávek

Zásadně nepředáváme žádné údaje třetím stranám bez vašeho souhlasu. Pokud by tomu tak přesto bylo, pak je zpřístupnění provedeno na základě výše uvedených právních důvodů, např. v případě zpřístupnění údajů poskytovatelům online plateb za účelem plnění smluv nebo na základě soudního příkazu nebo z důvodu zákonné povinnosti předat údaje za účelem trestního stíhání, odvrácení nebezpečí nebo vymáhání práv duševního vlastnictví.
Ke zpracování vašich údajů využíváme také zpracovatele (externí poskytovatele služeb, např. pro webhosting našich webových stránek a databází). Pokud jsou údaje předávány zpracovatelům v rámci smlouvy o zpracování, děje se tak vždy v souladu s čl. 28 DS-GVO. Zpracovatele přitom pečlivě vybíráme, pravidelně je monitorujeme a bylo nám uděleno právo vydávat pokyny týkající se údajů. Kromě toho musí zpracovatelé přijmout vhodná technická a organizační opatření a dodržovat předpisy o ochraně údajů podle BDSG n.F. a DS-GVO.

Předávání údajů do třetích zemí

Přijetím evropského obecného nařízení o ochraně osobních údajů (DS-GVO) byl vytvořen jednotný základ pro ochranu údajů v Evropě. Vaše údaje proto budou zpracovávat především společnosti, na které se vztahuje GDPR. Pokud však zpracování provádějí služby třetích stran mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor, musí tyto splňovat zvláštní požadavky čl. 44 a násl. GDPR. To znamená, že zpracování probíhá na základě zvláštních záruk, jako je úředně uznané stanovení úrovně ochrany údajů odpovídající EU ze strany Komise EU nebo dodržování úředně uznaných zvláštních smluvních závazků, tzv. „standardních smluvních doložek“.
Pokud získáme váš výslovný souhlas s předáváním údajů do USA z důvodu neplatnosti takzvaného „štítu na ochranu soukromí“ v souladu s čl. 49 odst. 1 větou 1 písm. a) DSGVO, upozorňujeme v této souvislosti na riziko tajného přístupu amerických úřadů a využívání údajů pro účely sledování, případně bez jakéhokoli právního prostředku nápravy pro občany EU.

Vymazání dat a doba uložení

Pokud není v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů výslovně uvedeno jinak, budou vaše osobní údaje vymazány nebo zablokovány, jakmile odvoláte svůj souhlas se zpracováním nebo jakmile pomine účel uložení údajů nebo jakmile údaje již nejsou pro daný účel potřebné, ledaže je jejich další uchovávání nezbytné pro evidenční účely nebo je v rozporu se zákonnými povinnostmi uchovávání. Jedná se například o povinnosti uchovávat obchodní dopisy podle obchodního práva v souladu s § 257 odst. 1 německého obchodního zákoníku (HGB) (6 let) a povinnosti uchovávat příjmy podle daňového práva v souladu s § 147 odst. 1 německého daňového řádu (AO) (10 let). Po uplynutí předepsané doby uchovávání budou vaše údaje zablokovány nebo vymazány, pokud jejich uchovávání není stále nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy.

Existence automatizovaného rozhodování

Nepoužíváme automatizované rozhodování ani profilování.

Poskytování našich webových stránek a vytváření souborů protokolu

Pokud naše webové stránky používáte pouze pro informační účely (tj. bez registrace a bez dalšího předávání informací), shromažďujeme pouze osobní údaje, které váš prohlížeč přenáší na náš server. Pokud si přejete zobrazit naše webové stránky, shromažďujeme následující údaje:
– IP adresa;
– Poskytovatel internetových služeb uživatele;
– Datum a čas přístupu;
– Typ prohlížeče;
– jazyk a verzi prohlížeče;
– Obsah vyhledávání;
– Časové pásmo;
– Stav přístupu/stavový kód HTTP;
– Množství dat;
– Webové stránky, ze kterých žádost přišla;
– Operační systém.
Tyto údaje nejsou ukládány společně s dalšími osobními údaji o vás.

Tyto údaje slouží k uživatelsky přívětivému, funkčnímu a bezpečnému poskytování našich webových stránek s funkcemi a obsahem, jakož i k jejich optimalizaci a statistickému vyhodnocování.

Právním základem je náš oprávněný zájem na zpracování údajů podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. f) DS-GVO.

Z bezpečnostních důvodů ukládáme tyto údaje do protokolových souborů serveru po dobu 90 dnů. Po uplynutí této doby jsou automaticky smazány, pokud je nepotřebujeme uchovávat pro účely důkazů v případě útoků na infrastrukturu serveru nebo jiného porušení právních předpisů.

Soubory cookie

Při návštěvě našich webových stránek používáme takzvané soubory cookie. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které váš internetový prohlížeč ukládá do vašeho počítače. Při další návštěvě našich webových stránek poskytují tyto soubory cookie informace, které vás automaticky rozpoznají. Soubory cookie zahrnují také takzvané „ID uživatele“, kde jsou údaje o uživateli uloženy prostřednictvím pseudonymizovaných profilů. Když navštívíte naše webové stránky, informujeme vás prostřednictvím odkazu na naše prohlášení o ochraně osobních údajů o používání souborů cookie pro výše uvedené účely a o tom, jak můžete vznést námitku nebo zabránit jejich ukládání („opt-out“).

Rozlišují se následující typy souborů cookie:

– Nezbytné, nezbytné soubory cookie: Nezbytné soubory cookie jsou soubory cookie, které jsou naprosto nezbytné pro provoz webových stránek, aby bylo možné uložit určité funkce webových stránek, jako jsou přihlašovací údaje, nákupní košík nebo uživatelské položky, např. pokud jde o jazyk webových stránek.

– Soubory cookie relace: Soubory cookie relace jsou potřebné k rozpoznání opakovaného použití nabídky stejným uživatelem (např. pokud jste se přihlásili, aby bylo možné zjistit stav vašeho přihlášení). Při další návštěvě našich stránek poskytují tyto soubory cookie informace, které vás automaticky rozpoznají. Takto získané informace slouží k optimalizaci našich nabídek a k usnadnění přístupu na naše stránky. Po zavření prohlížeče nebo odhlášení se soubory cookie relace vymažou.

– Trvalé soubory cookie: Tyto soubory cookie zůstávají uloženy i po zavření prohlížeče. Používají se pro ukládání přihlašovacích údajů, měření dosahu a marketingové účely. Po uplynutí předem stanovené doby, která se může lišit v závislosti na souboru cookie, se automaticky odstraní. Soubory cookie můžete kdykoli vymazat v bezpečnostním nastavení prohlížeče.

– Soubory cookie od poskytovatelů třetích stran (soubory cookie třetích stran, zejména od inzerentů): Podle svého přání můžete nakonfigurovat nastavení svého prohlížeče a například odmítnout přijímání souborů cookie třetích stran nebo všech souborů cookie. Na tomto místě bychom vás však rádi upozornili, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek. Více informací o těchto souborech cookie najdete v příslušných prohlášeních o ochraně osobních údajů poskytovatelů třetích stran.

Kategorie dat: Údaje o uživateli, soubor cookie, ID uživatele (včetně navštívených stránek, informací o zařízení, doby přístupu a IP adresy).

Účely zpracování: Takto získané informace slouží k technické a ekonomické optimalizaci našich webových nabídek a k tomu, abychom vám umožnili snadnější a bezpečnější přístup na naše webové stránky.

Právní základ: Pokud zpracováváme vaše osobní údaje pomocí souborů cookie na základě vašeho souhlasu („opt-in“), pak je právním základem čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. a) DSGVO. V opačném případě máme oprávněný zájem na efektivní funkčnosti, zlepšení a hospodárném provozu webových stránek, takže v tomto případě je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. f) DS-GVO. Právním základem je také čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. b) DS-GVO, pokud jsou soubory cookie nastaveny pro zahájení smlouvy, např. pro objednávky.

Doba uchovávání/vymazání: Údaje jsou vymazány, jakmile již nejsou potřebné k dosažení účelu, pro který byly shromážděny. V případě shromažďování údajů pro poskytování webových stránek je to v okamžiku, kdy skončí příslušná relace.

Soubory cookie se jinak ukládají do vašeho počítače a přenášejí se z něj na naše stránky. Proto máte také jako uživatel plnou kontrolu nad používáním souborů cookie. Změnou nastavení ve svém internetovém prohlížeči můžete deaktivovat nebo omezit přenos souborů cookie. Již uložené soubory cookie lze kdykoli vymazat. To lze provést i automaticky. Pokud jsou soubory cookie na našich webových stránkách deaktivovány, je možné, že již nebude možné využívat všechny funkce webových stránek v plném rozsahu.

Zde najdete informace o mazání souborů cookie podle prohlížeče:

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647

Safari: https://support.apple.com/de-at/guide/safari/sfri11471/mac

Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-und-website-daten-in-firefox-loschen

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-at/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/de-at/help/4027947/windows-delete-cookies

Námitka a „Opt-Out“: Ukládání souborů cookie na váš pevný disk můžete obecně zabránit bez ohledu na souhlas nebo zákonné povolení, a to výběrem možnosti „nepřijímat soubory cookie“ v nastavení prohlížeče. To však může vést k funkčnímu omezení našich nabídek. Proti používání souborů cookie od poskytovatelů třetích stran pro reklamní účely můžete vznést námitku prostřednictvím takzvaného „opt-outu“ na těchto amerických webových stránkách (https://optout.aboutads.info) nebo na těchto evropských webových stránkách (http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/).

Řešení souhlasu se soubory cookie

Borlabs Cookie

Nainstalovali jsme plugin Borlabs Cookie Consent Plugin pro WordPress (poskytovatel služeb: Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Georg-Wilhelm-Str. 17, 21107 Hamburk) jako služba správy souhlasů.

Kategorie údajů a popis zpracování údajů: soubory cookie, datum a čas návštěvy, informace o zařízení, informace o prohlížeči, anonymizovaná IP adresa, údaje o přihlášení a odhlášení. Prostřednictvím této služby můžeme získat váš souhlas s ukládáním souborů cookie a také jej zdokumentovat. Kromě toho se za tímto účelem ve vašem prohlížeči ukládá soubor cookie, aby bylo možné přiřadit souhlas, který jste udělili, nebo jeho odvolání. Další informace najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Borlabs zde: https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/.

Účely zpracování údajů: Dodržování právních povinností, ukládání souhlasů.

Právní základ: Právním základem pro zpracování osobních údajů je náš oprávněný zájem pro výše uvedené účely podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. f) DS-GVO, jakož i plnění právních povinností podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. c) DS-GVO.

Doba uložení: Uchovávání údajů do doby, než soubor cookie společnosti Borlabs ve svém prohlížeči sami vymažete nebo než pomine účel uložení údajů. Potvrzení o odvolání dříve uděleného souhlasu se uchovává po dobu tří let. Zadržení je založeno na naší odpovědnosti podle čl. 5 odst. 2 DSGVO, jakož i na běžné promlčecí lhůtě.

Kategorie přenosu dat/příjemce: Data nejsou předávána společnosti Borlabs.

Správce souhlasu Poskytovatel

Integrovali jsme službu Consent Manager Provider (CMP) (poskytovatel služeb: Jaohawi AB, Håltegelvägen 1b, 72348 Västerås, Švédsko, webové stránky: https://www.consentmanager.de) jako služba správy souhlasů.

Kategorie údajů a popis zpracování údajů: soubory cookie, datum a čas návštěvy, informace o zařízení, informace o prohlížeči, anonymizovaná IP adresa, údaje o přihlášení a odhlášení. Prostřednictvím této služby můžeme získat váš souhlas s ukládáním souborů cookie a také jej zdokumentovat. Kromě toho se za tímto účelem ve vašem prohlížeči ukládá soubor cookie, aby bylo možné přiřadit souhlas, který jste udělili, nebo jeho odvolání. Níže najdete další informace v prohlášení o ochraně osobních údajů zpracovatele údajů CMP: https://www.consentmanager.de/privacy.php.

Účely zpracování údajů: Dodržování právních povinností, ukládání souhlasů.

Právní základ: Právním základem pro zpracování osobních údajů je náš oprávněný zájem pro výše uvedené účely podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. f) DS-GVO, jakož i plnění právních povinností podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. c) DS-GVO.

Doba uložení: Ukládání údajů do doby, než soubor cookie CMP ve svém prohlížeči sami vymažete nebo než pomine účel ukládání údajů. Dokument o odvolání dříve uděleného souhlasu se uchovává po dobu tří let. Toto zadržení je založeno jednak na naší odpovědnosti podle čl. 5 odst. 2 DSGVO.

Kategorie přenosu dat/příjemce: poskytovatel CMP v Evropě. Se zpracovatelem údajů jsme proto uzavřeli smlouvu o zpracování objednávky v souladu s čl. 28 DS-GVO.


Zpracování smluv

Zpracováváme inventární údaje (např. společnost, titul/akademický titul, jména a adresy, jakož i kontaktní údaje uživatelů, e-mail), smluvní údaje (např. využívané služby, jména kontaktních osob) a platební údaje (např. bankovní údaje, platební historie) za účelem plnění našich smluvních povinností (znalost toho, kdo je smluvním partnerem; odůvodnění, obsah a zpracování smlouvy; kontrola věrohodnosti údajů) a služeb (např. kontaktování zákaznického servisu) v souladu s čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. b) DS-GVO. Údaje označené v online formulářích jako povinné jsou nutné pro uzavření smlouvy.

Tyto údaje nejsou předávány třetím stranám, pokud to není nezbytné pro uplatnění našich nároků (např. předání právníkovi za účelem vymáhání pohledávek) nebo pro plnění smlouvy (např. předání údajů poskytovateli platebních služeb), nebo pokud k tomu existuje zákonná povinnost podle čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. c) DS-GVO.

Vámi poskytnuté údaje můžeme také zpracovávat, abychom vás informovali o dalších zajímavých produktech z našeho portfolia nebo vám zasílali e-maily s technickými informacemi.

Údaje jsou vymazány, jakmile již nejsou potřebné k dosažení účelu, pro který byly shromážděny. To platí pro údaje o zásobách a smlouvách, pokud již nejsou potřebné pro plnění smlouvy a nároky ze smlouvy již nelze uplatnit, protože jsou promlčené (záruka: dva roky / standardní promlčecí lhůta: tři roky). Podle obchodních a daňových zákonů jsme povinni uchovávat údaje o vaší adrese, platbách a objednávkách po dobu deseti let. Po třech letech však zpracování omezíme, pokud dojde k ukončení smlouvy, tj. vaše údaje budou použity pouze ke splnění zákonných povinností. Podrobnosti v uživatelském účtu zůstanou zachovány až do jeho odstranění.

Poskytovatel online plateb

Pokud je platba provedena prostřednictvím služby „Paypal“, je úhrada provedena prostřednictvím společnosti PayPal (Europe) S.àr.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Web: paypal.de, https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.
V případě platby přes „Sofort.com“ se úhrada provádí prostřednictvím společnosti Klarna GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Mnichov, https://www.klarna.com/sofort/datenschutz/.
Dále jen „online kalkulačka“. Online kalkulačky shromažďují, ukládají a zpracovávají vaše údaje o používání a vyúčtování, aby určily a vyúčtovaly vám spotřebovanou službu. Údaje zadané v online kalkulačkách budou zpracovány a uloženy pouze jimi. Pokud online kalkulačky nemohou poplatky za používání vybírat nebo je mohou vybírat pouze částečně, nebo pokud tak online kalkulačky neučiní z důvodu vaší stížnosti, budou údaje o používání předány online kalkulačkami odpovědné straně a v případě potřeby odpovědnou stranou zablokovány. Totéž platí i v případě, že například společnost vydávající kreditní karty zruší transakci, kterou jste provedli, na vrub účtu odpovědné strany.

Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. b) DSGVO, protože zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy ze strany odpovědné strany. Kromě toho se externí online kalkulačky používají na základě čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f) DSGVO pro oprávněné zájmy správce, aby vám mohly nabídnout co nejbezpečnější, nejjednodušší a nejrůznější možnosti platby.

Pokud jde o dobu uložení, odvolání, informace a práva subjektu údajů, odkazujeme na výše uvedená prohlášení o ochraně údajů online kalkulaček.


Vlastní publika na Facebooku

Na našich webových stránkách používáme remarketingovou funkci „Custom Audiences“ společnosti Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA nebo, pokud jste rezidentem EU, Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko.

Kategorie údajů a popis zpracování údajů: IP adresa, ID souboru cookie, informace o poloze. Když navštívíte sociální síť Facebook nebo jiné webové stránky, které tuto funkci remarketingu využívají, mohou se vám zobrazovat zájmové reklamy („reklamy Facebooku“). Funkci remarketingu používáme k optimalizaci a hospodárnému provozu našich webových stránek a k tomu, abychom vám mohli zobrazovat reklamy, které vás zajímají, a tím učinit naše webové stránky uživatelsky přívětivějšími. Když vyvoláte naše webové stránky, váš prohlížeč naváže spojení se servery společnosti Facebook. Facebook však obdrží informaci, že jste zavolali nebo klikli na příslušnou reklamu. Pokud jste přihlášeni na Facebooku, může Facebook tyto informace přiřadit k vašemu účtu. Pokud jde o zpracování společností Facebook, přečtěte si prosím zásady ochrany osobních údajů společnosti Facebook na adrese https://www.facebook.com/policy.php. Konkrétní informace a podrobnosti o Facebook Pixelu a jeho fungování najdete v nápovědě Facebooku: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

Účel zpracování: Zobrazování personalizované reklamy, měření a vyhodnocování reklamy, vyúčtování reklamy, analýza chování při sledování.

Právní základ: Pokud jste udělili souhlas („opt-in“) se zpracováním svých osobních údajů prostřednictvím „Custom Audiences“ od poskytovatele třetích stran, pak je právním základem čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) DS-GVO. Právním základem je rovněž náš oprávněný zájem na zpracování údajů podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. f) DS-GVO, který spočívá rovněž ve výše uvedených účelech.

Doba uložení: Facebook nám poskytuje přístup po dobu 180 dní.

Kategorie přenosu dat/příjemce: Facebook Irsko.

Odhlášení: Deaktivace funkce „Facebook Custom Audiences“ je možná pro nepřihlášené uživatele zde [__Facebook Pixel Opt-Out Link of your website__] a pro přihlášené uživatele pod tímto odkazem: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#.

Matomo (dříve PIWIK)

Na našich webových stránkách jsme nainstalovali službu webové analýzy / open source software „Matomo“, abychom mohli analyzovat a zlepšovat používání našich webových stránek.

Kategorie údajů a popis zpracování údajů: IP adresa, technické informace o prohlížeči a poskytovateli a koncovém zařízení, poloha, zájmy a navštívené stránky. Za účelem analýzy software nastaví ve vašem počítači soubory cookie. Aktivovali jsme takzvanou „anonymizaci IP“, kdy je vaše IP adresa zkrácena na posledních 90 číslic. To znamená, že údaje již nelze přiřadit ke konkrétní osobě. Kromě toho se tato IP nespojuje s jinými údaji, které shromažďujeme. Údaje jsou zpracovávány a ukládány na našich serverech v Německu.

Účel zpracování: Tyto údaje jsou shromažďovány a uchovávány za účelem marketingu, analýzy a optimalizace našich webových stránek.

Právní základ: Pokud jste udělili souhlas („opt-in“) se zpracováním vašich osobních údajů prostřednictvím „sledování“, pak je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. a) DS-GVO. Kromě toho je právním základem náš oprávněný zájem na zpracování údajů podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. f) DS-GVO. V případě služeb poskytovaných v souvislosti se smlouvou se sledování a analýza chování uživatelů provádí v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b) německého nařízení o ochraně osobních údajů (DS-GVO), aby bylo možné s takto získanými informacemi nabízet optimalizované služby pro splnění účelu smlouvy.

Doba uchovávání: po shromáždění údajů jsou tyto údaje anonymizovány. Soubory cookie se ukládají maximálně po dobu 13 měsíců nebo do doby, než je vy jako uživatel vymažete. Protokoly serveru se automaticky odstraní po 90 dnech.

Námitka: Proti shromažďování a uchovávání údajů můžete kdykoli bezplatně vznést námitku s platností do budoucna. Proti instalaci souborů cookie společností Matomo můžete vznést námitku nebo jí zabránit různými způsoby:

– Souborům cookie můžete ve svém prohlížeči zabránit výběrem nastavení „nepřijímat soubory cookie“, což se týká i souborů cookie třetích stran;

– Soubory cookie společnosti Matomo můžete deaktivovat pomocí tohoto odkazu:

[Zde prosím vložte svůj odkaz na odhlášení ze služby Matomo]. Tento soubor cookie se vztahuje pouze na naše webové stránky a váš aktuální prohlížeč a bude platit pouze do doby, než soubory cookie vymažete. V takovém případě byste museli soubor cookie nastavit znovu.

Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Matomo na adrese: https://matomo.org/privacy/.

Videa na YouTube

Na naše webové stránky jsme vložili videa YouTube z youtube.com pomocí funkce embedded, takže je lze vyvolat přímo na našich webových stránkách. YouTube patří společnosti Google Ireland Limited, registrační číslo: 368047, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Kategorie údajů a popis zpracování údajů: Údaje o používání (např. navštívené webové stránky, obsah a doba přístupu). Videa jsme integrovali v takzvaném „rozšířeném režimu ochrany dat“ bez použití souborů cookie k zaznamenávání chování uživatele za účelem přizpůsobení přehrávání videa. Místo toho jsou doporučení videa založena na aktuálně přehrávaném videu. Videa přehrávaná v režimu zvýšené ochrany soukromí ve vloženém přehrávači nemají vliv na to, která videa jsou vám na YouTube doporučována. Když spustíte video (kliknete na video), souhlasíte s tím, aby YouTube sledoval informace o tom, že jste navštívili příslušnou podstránku nebo video na našich webových stránkách, a aby tyto údaje používal pro reklamní účely.

Účel zpracování: Poskytování uživatelsky přívětivé nabídky, optimalizace a zlepšování našeho obsahu.

Právní základ: Pokud jste udělili souhlas („opt-in“) se zpracováním svých osobních údajů prostřednictvím „etracker“ od poskytovatele, který je třetí stranou, pak je právním základem čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) DS-GVO. Právním základem je rovněž náš oprávněný zájem na zpracování údajů podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. f) DS-GVO, který spočívá ve výše uvedených účelech. V případě služeb poskytovaných v souvislosti se smlouvou se sledování a analýza chování uživatelů provádí v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b) německého nařízení o ochraně osobních údajů (DS-GVO), aby bylo možné s takto získanými informacemi nabízet optimalizované služby pro splnění účelu smlouvy.

Kategorie předávání údajů/příjemce: Poskytovatelé třetích stran v USA. Získané údaje se přenášejí do USA a tam se ukládají. To probíhá i bez uživatelského účtu u společnosti Google. Pokud jste přihlášeni ke svému účtu Google, může společnost Google přiřadit výše uvedené údaje k vašemu účtu. Pokud si to nepřejete, musíte se ze svého účtu Google odhlásit. Společnost Google z těchto údajů vytváří uživatelské profily a používá je pro účely reklamy, průzkumu trhu nebo optimalizace svých webových stránek.

Doba uložení: Soubory cookie se ukládají po dobu až 2 let nebo do doby, než je vy jako uživatel vymažete.

Námitka: Máte právo vznést námitku proti vytváření uživatelských profilů společností Google. Z tohoto důvodu se obraťte přímo na společnost Google prostřednictvím níže uvedených zásad ochrany osobních údajů. Námitku ohledně reklamních souborů cookie můžete vznést zde ve svém účtu Google:
https://adssettings.google.com/authenticated.

V podmínkách používání služby YouTube na adrese https://www.youtube.com/t/terms a v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google pro reklamu na adrese https://policies.google.com/technologies/ads najdete další informace o.

Používání souborů cookie společnosti Google a jejich reklamních technologií, doba ukládání, anonymizace, údaje o poloze, jejich fungování a vaše práva. Obecné zásady ochrany osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy.

Mapy Google

Integrovali jsme mapy z Map Google (poskytovatel: Google Ireland Limited, registrační číslo: 368047, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko).

Kategorie údajů a popis zpracování údajů: Údaje o používání (např. IP, poloha, navštívená stránka). Mapy Google nám umožňují zobrazovat polohu adres a směrovek přímo na našich webových stránkách v interaktivních mapách a umožňují vám tento nástroj používat. Při přístupu na naše webové stránky, na kterých jsou integrovány Mapy Google, je navázáno spojení se servery společnosti Google v USA. Při tomto procesu může být vaše IP a poloha předána společnosti Google. Společnost Google také obdrží informaci, že jste navštívili příslušnou stránku. To probíhá i bez uživatelského účtu u společnosti Google. Pokud jste přihlášeni ke svému účtu Google, může společnost Google přiřadit výše uvedené údaje k vašemu účtu. Pokud si to nepřejete, musíte se ze svého účtu Google odhlásit. Společnost Google z těchto údajů vytváří uživatelské profily a používá je pro účely reklamy, průzkumu trhu nebo optimalizace svých webových stránek.

Účel zpracování: Poskytování uživatelsky přívětivých, úsporných a optimalizovaných webových stránek.

Právní základ: Pokud jste udělili souhlas („opt-in“) se zpracováním svých osobních údajů prostřednictvím „Google Maps“ od poskytovatele, který je třetí stranou, pak je právním základem čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. a) DS-GVO. Kromě toho je právním základem náš oprávněný zájem na zpracování údajů podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. f) DS-GVO, který spočívá ve výše uvedených účelech.

Kategorie předávání údajů/příjemce: Poskytovatel třetí strany v USA.

Doba uložení: Soubory cookie po dobu až 6 měsíců nebo dokud je nesmažete. V opačném případě, jakmile již nejsou pro účely zpracování potřebné.

Možnost vznést námitku a odstranit ji: Máte právo vznést námitku proti vytvoření uživatelských profilů u společnosti Google. Obraťte se prosím přímo na společnost Google prostřednictvím níže uvedených zásad ochrany osobních údajů. Námitku ohledně reklamních souborů cookie můžete vznést zde ve svém účtu Google:
https://adssettings.google.com/authenticated.

V podmínkách používání Map Google na adrese https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html a v prohlášení o ochraně osobních údajů pro reklamu společnosti Google na adrese https://policies.google.com/technologies/ads najdete další informace o používání souborů cookie společnosti Google a jejich reklamních technologií, době ukládání, anonymizaci, údajích o poloze, jejich fungování a vašich právech. Obecné zásady ochrany osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy.

Přítomnost v sociálních médiích

Spravujeme profily a fanouškovské stránky v sociálních médiích. Při použití a vyvolání našeho profilu v příslušné síti platí příslušné informace o ochraně údajů a podmínky používání příslušné sítě.

Kategorie údajů a popis zpracování údajů: údaje o používání, kontaktní údaje, údaje o obsahu, inventární údaje. Kromě toho se údaje uživatelů v rámci sociálních sítí obvykle zpracovávají pro účely průzkumu trhu a reklamy. Profily používání lze například vytvářet na základě chování uživatelů při používání a jejich zájmů. Profily používání lze následně využít například k umístění reklamy v sítích i mimo ně, která pravděpodobně odpovídá zájmům uživatelů. Pro tyto účely se v počítačích uživatelů obvykle ukládají soubory cookie, v nichž je uloženo uživatelské chování a zájmy uživatelů. Kromě toho mohou být v profilech používání uloženy i údaje nezávislé na zařízeních, která uživatelé používají (zejména pokud jsou uživatelé členy příslušných platforem a jsou k nim přihlášeni). Podrobné informace o jednotlivých formách zpracování a možnostech vznést námitku (opt-out) naleznete v prohlášeních o ochraně údajů a informacích poskytnutých provozovateli příslušných sítí. V případě žádostí o informace a uplatnění práv subjektu údajů bychom také rádi upozornili, že nejúčinněji je lze uplatnit u poskytovatelů. Přístup k údajům uživatelů mají pouze poskytovatelé, kteří mohou přijmout příslušná opatření a přímo poskytovat informace. Pokud stále potřebujete pomoc, můžete se na nás obrátit.

Účel zpracování: Komunikace s uživateli připojenými a registrovanými na sociálních sítích; informace a reklama na naše produkty, nabídky a služby; vnější prezentace a kultivace image; vyhodnocování a analýza uživatelů a obsahu naší přítomnosti na sociálních sítích.

Právní základ: Právním základem pro zpracování osobních údajů je náš oprávněný zájem pro výše uvedené účely podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. f) DS-GVO. Pokud jste nám nebo osobě odpovědné za sociální síť udělili souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. a) ve spojení s čl. 7 DS-GVO. Článek 7 DS-GVO.

Kategorie přenosu dat/příjemce: Sociální síť.

Oznámení o ochraně osobních údajů, možnosti informování a námitky (opt-out) příslušných sítí / poskytovatelů služeb naleznete zde:

– Facebook – Poskytovatel služeb: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko); webové stránky: www.facebook.com; zásady ochrany osobních údajů: https://www.facebook.com/about/privacy/, Opt-out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads a http://www.youronlinechoices.com; námitka: https://www.facebook.com/help/contact/2061665240770586; dohoda o společném zpracování osobních údajů na stránkách Facebooku (čl. 26 DS-GVO): https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum, oznámení o ochraně osobních údajů pro stránky Facebooku: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

– Instagram – Poskytovatel služeb: Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko) – zásady ochrany osobních údajů/opt-out: https://help.instagram.com/519522125107875, námitka: https://help.instagram.com/contact/186020218683230; dohoda o společném zpracování osobních údajů na stránkách Instagram (čl. 26 DS-GVO): https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

– Twitter – Poskytovatel služeb: Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA) – Zásady ochrany osobních údajů: https://twitter.com/de/privacy, Opt-Out: https://twitter.com/personalization.

– XING – Poskytovatel služeb: XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Německo) – zásady ochrany osobních údajů/odhlášení: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

– Pinterest – Poskytovatel služeb: Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irsko) – Zásady ochrany osobních údajů: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy, Opt-Out: https://help.pinterest.com/de/articles/personalized-ads-pinterest.

– LinkedIn – Poskytovatel služeb: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irsko) – zásady ochrany osobních údajů: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, zásady používání souborů cookie a odhlášení: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

– Flickr – Poskytovatel služeb: Flickr Inc, 475 Sansome St San Francisco, CA 94111, USA) – webové stránky: https://www.flickr.com; zásady ochrany osobních údajů: https://www.flickr.com/help/privacy.

– SlideShare – Poskytovatel služeb: LinkedIn Ireland Unlimited Společnost

Zásuvné moduly sociálních médií

Na našich webových stránkách používáme pluginy sociálních médií ze sociálních sítí. Používáme takzvané „řešení na dvě kliknutí“ hariff od c’t a heise.de: https://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html; Poskytovatel služeb: Heise Medien GmbH & Co. KG, Karl-Wiechert-Allee 10, 30625 Hannover, Německo; prohlášení o ochraně údajů: https://www.heise.de/Datenschutzerklaerung-der-Heise-Medien-GmbH-Co-KG-4860.html.

Kategorie dat a popis zpracování dat: údaje o použití, údaje o obsahu, inventární údaje. Při přístupu na naše webové stránky nejsou prostřednictvím služby „Shariff“ předávány žádné osobní údaje poskytovatelům sociálních pluginů třetích stran. Vedle loga nebo značky sociální sítě najdete posuvník, pomocí kterého můžete aktivovat zásuvný modul kliknutím na něj. Tato aktivace představuje váš souhlas v podobě, že příslušný poskytovatel sociální sítě obdrží informaci o tom, že jste navštívili naše webové stránky, a vaše osobní údaje budou předány poskytovateli zásuvného modulu a tam uloženy. Jedná se o takzvané soubory cookie třetích stran. Podle některých poskytovatelů, jako jsou Facebook a XING, je vaše IP adresa anonymizována ihned po shromáždění. Údaje shromážděné o uživateli ukládá poskytovatel zásuvného modulu jako profily používání. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat deaktivací správce.

Účel zpracování údajů: zlepšení a optimalizace našich webových stránek; zvýšení našeho povědomí prostřednictvím sociálních sítí; možnost interakce s vámi a uživateli mezi sebou prostřednictvím sociálních sítí; reklama, analýza a/nebo design webových stránek orientovaný na poptávku.

Právní základ: Právním základem pro zpracování osobních údajů je náš oprávněný zájem pro výše uvedené účely podle čl. 6 odst. 1 písm. f) DS-GVO. Pokud jste nám nebo osobě odpovědné za sociální síť udělili souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. a) ve spojení s čl. 7 DS-GVO. Článek 7 DS-GVO. V případě předsmluvních dotazů nebo použití vašich osobních údajů pro plnění smlouvy je právním základem čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. b) DS-GVO.

Kategorie přenosu dat/příjemce: Sociální síť.

Použité sociální sítě a námitka: Odkazujeme na příslušná prohlášení sociálních sítí o ochraně údajů týkající se účelu a rozsahu shromažďování a zpracování údajů. Kromě toho zde najdete také informace o svých právech a možnostech nastavení ochrany osobních údajů. Máte právo vznést námitku proti vytvoření těchto uživatelských profilů, přičemž pro uplatnění těchto práv můžete kontaktovat přímo příslušného poskytovatele zásuvných modulů.

Facebook

V rámci takzvaného „řešení na dvě kliknutí“ od společnosti Shariff jsme na naše webové stránky integrovali pluginy ze sociální sítě Facebook.com (sídlo společnosti v EU: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko), které poznáte podle loga Facebooku „f“ nebo doplňku „Like“, „Gefällt mir“ nebo „Share“.

Jakmile dobrovolně aktivujete zásuvný modul Facebook, dojde k propojení vašeho prohlížeče se servery Facebooku. Facebook přitom získává informace o tom, že jste navštívili naše webové stránky, včetně vaší IP adresy, a předává je serverům Facebooku v USA, kde jsou tyto informace uloženy. Pokud jste přihlášeni ke svému účtu na Facebooku, může Facebook tyto informace přiřadit k vašemu účtu. Při používání funkcí pluginu, např. při stisknutí tlačítka „To se mi líbí“, jsou tyto informace z vašeho prohlížeče přenášeny na servery společnosti Facebook v USA, kde jsou uloženy a zobrazeny ve vašem profilu na Facebooku a případně i vašim přátelům.

Účel a rozsah shromažďování údajů a jejich dalšího zpracování a použití společností Facebook, jakož i vaše práva v tomto ohledu a možnosti nastavení ochrany vašeho soukromí naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/. Shromažďování údajů pro tlačítko „To se mi líbí“: https://www.facebook.com/help/186325668085084. Nastavení týkající se používání údajů z vašeho profilu pro reklamní účely společností Facebook můžete spravovat a vznést proti němu námitku zde: https://www.facebook.com/ads/preferences/.

Pokud se před návštěvou našich webových stránek odhlásíte z Facebooku a smažete soubory cookie, nebudou při aktivaci zásuvného modulu vašemu profilu na Facebooku přiřazeny žádné údaje o vaší návštěvě našich webových stránek.

Dohoda o společném zpracování osobních údajů na stránkách Facebooku (čl. 26 DS-GVO): https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum, Informace o ochraně údajů pro stránky Facebooku: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

Twitter

Na naše webové stránky jsme integrovali pluginy sociální sítě Twitter.com (Twitter Inc., 1355 Market St., Suite 900, San Francisco, California 94103, USA) v rámci takzvaného „řešení dvou kliknutí“ společnosti Shariff. Tyto pluginy poznáte podle loga Twitteru s bílým ptáčkem na modrém pozadí. Přehled tlačítek Twitteru nebo tweetů najdete na adrese: https://developer.twitter.com/en/docs/twitter-for-websites/overview.

Pokud jste přihlášeni ke svému účtu na Twitteru a záměrně aktivujete pluginy Twitteru, může Twitter přiřadit volání na naše webové stránky vašemu profilu na Twitteru.

Pokud si přejete vyloučit přenos dat na Twitter při aktivaci zásuvného modulu, odhlaste se před návštěvou našich webových stránek z Twitteru a vymažte soubory cookie.

Účel a rozsah shromažďování údajů a jejich dalšího zpracování a použití společností Twitter, jakož i vaše práva v tomto ohledu a možnosti nastavení ochrany vašeho soukromí naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Twitter: https://twitter.com/de/privacy. Námitka (Opt-Out): https://twitter.com/personalization.

XING

Na naše webové stránky jsme integrovali pluginy ze sociální sítě XING (XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Německo) v rámci tzv. „řešení na dvě kliknutí“ od společnosti Shariff. Poznáte ji podle tlačítka Sdílet s bílým logem XING a symbolem „X“ na zeleném pozadí.

Pokud na našich webových stránkách dobrovolně aktivujete tlačítko pro sdílení XING, dojde při vyvolání příslušné webové stránky k tomu, že váš prohlížeč naváže spojení se serverem XING. Podle společnosti XING nejsou o hovoru uloženy žádné údaje, ze kterých by společnost XING mohla odvodit přímý osobní odkaz. XING zejména neukládá žádné IP adresy a nepoužívá soubory cookie. Po kliknutí na tlačítko Sdílet budete přesměrováni na domovskou stránku XING, kde můžete – pokud jste přihlášeni – doporučit naši stránku, což slouží ke zvýšení našeho povědomí a dosahu. Na tyto činnosti na platformě XING se vztahují níže uvedené zásady ochrany osobních údajů XING.

Pokud se před návštěvou našich webových stránek odhlásíte ze služby XING a odstraníte soubory cookie, nebudou při aktivaci zásuvného modulu vašemu profilu na XING přiřazeny žádné údaje o vaší návštěvě našich webových stránek.

Účel a rozsah shromažďování údajů a jejich další zpracování a použití společností XING, jakož i vaše práva v tomto ohledu a možnosti nastavení ochrany soukromí naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti XING na tlačítku Sdílet na adrese https://www.xing.com/app/share%3Fop%3Ddata_protection a v obecných zásadách ochrany osobních údajů společnosti XING na adrese https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

Instagram

Zahrnuli jsme pluginy ze sociální sítě Instagram (poskytovatel služby: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko) v rámci tzv. „řešení dvou kliknutí“ od společnosti Shariff. Poznáte ji podle loga Instagramu v podobě čtvercového fotoaparátu.

Pokud zásuvný modul dobrovolně aktivujete, vytvoří se spojení mezi vaším prohlížečem a servery Instagramu. Instagram přijímá informace o tom, že jste navštívili naše stránky, včetně vaší IP adresy, a přenáší je na servery Instagramu v USA, kde se tyto informace ukládají. Pokud jste přihlášeni ke svému účtu na Instagramu, může Instagram přiřadit tyto informace k vašemu účtu a vy můžete kliknout na tlačítko Instagram a sdílet a ukládat tak obsah našich stránek na svůj účet na Instagramu a případně jej tam ukázat svým přátelům. Nemáme žádné informace o přesném obsahu přenášených dat, jejich použití a době uložení společností Instagram.

Pokud se před návštěvou našich webových stránek odhlásíte z Instagramu a odstraníte soubory cookie, nebudou při aktivaci zásuvného modulu vašemu profilu na Instagramu přiřazeny žádné údaje o vaší návštěvě našich webových stránek.

Více informací najdete v zásadách ochrany osobních údajů/opt-out společnosti Instagram na / Opt-Out: https://help.instagram.com/519522125107875, Námitka: https://help.instagram.com/contact/186020218683230; Dohoda o společném zpracování osobních údajů na stránkách Instagramu (čl. 26 DS-GVO): https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Pinterest

Na naše webové stránky jsme integrovali pluginy ze sociální sítě Pinterest (Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irsko) v rámci tzv. „řešení na dvě kliknutí“ od společnosti Shariff. Poznáte je podle tlačítek s bílým znakem „P“ na červeném pozadí.

Pokud zásuvný modul dobrovolně aktivujete, vytvoří se spojení mezi vaším prohlížečem a servery Pinterest. Pinterest přijímá informace o tom, že jste navštívili naše stránky, včetně vaší IP adresy, a předává je serverům Pinterest v USA, kde se tyto informace ukládají. Pokud jste přihlášeni ke svému účtu na Pinterestu, může Pinterest přiřadit tyto informace k vašemu účtu a vy můžete kliknout na tlačítko Pinterest a sdílet a ukládat tak obsah našich stránek na svém účtu na Pinterestu a případně jej tam ukázat svým přátelům.

Pokud se před návštěvou našich webových stránek odhlásíte z Pinterestu a vymažete soubory cookie, nebudou při aktivaci zásuvného modulu k vašemu profilu na Pinterestu přiřazeny žádné údaje o vaší návštěvě našich webových stránek.

Další informace najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Pinterest https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy, Opt-Out: https://help.pinterest.com/de/articles/personalized-ads-pinterest.

Práva subjektu údajů

Námitka nebo odvolání proti zpracování vašich údajů

Pokud je zpracování založeno na vašem souhlasu podle čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. a), čl. 7 DS-GVO, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Tím není dotčena zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu až do jeho odvolání.

Pokud zpracování vašich osobních údajů zakládáme na rovnováze zájmů podle čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. f) DS-GVO, můžete proti zpracování vznést námitku. Tak je tomu v případě, že zpracování není nezbytné zejména pro plnění smlouvy s vámi, což je v každém případě uvedeno v následujícím popisu funkcí. Při uplatnění takové námitky vás požádáme o vysvětlení důvodů, proč bychom neměli vaše osobní údaje zpracovávat tak, jak jsme to udělali. V případě vaší oprávněné námitky přezkoumáme podstatu případu a buď zpracování údajů ukončíme nebo upravíme, nebo vám prokážeme naše závažné oprávněné důvody, na jejichž základě budeme ve zpracování pokračovat.

Proti zpracování svých osobních údajů pro účely reklamy a analýzy dat můžete kdykoli vznést námitku. Právo vznést námitku můžete uplatnit bezplatně. Svůj nesouhlas s reklamou nám můžete sdělit prostřednictvím následujících kontaktních údajů:

Förderverein Obervogtländische Eisenbahn e.V. (OVEB) Zwotental-Markneukirchen-Adorf(Vogtl)
Breitenfelder Str. 2a
08261 Schöneck (Vogtl.) OT Gunzen
E-mailová adresa: post@oveb.de

Právo na informace
Máte právo si od nás vyžádat potvrzení, zda jsou zpracovávány osobní údaje, které se vás týkají. V takovém případě máte právo na informace o vašich osobních údajích, které uchováváme v souladu s čl. 15 DS-GVO. Jedná se zejména o informace o účelech zpracování, kategorii osobních údajů, kategoriích příjemců, kterým byly nebo budou vaše údaje zpřístupněny, plánované době uchovávání, původu vašich údajů, pokud nebyly získány přímo od vás.

Právo na opravu
Máte právo na opravu nepřesných údajů nebo na doplnění správných údajů v souladu s čl. 16 DS-GVO.

Právo na výmaz
Máte právo na vymazání námi uložených údajů v souladu s čl. 17 DS-GVO, pokud tomu nebrání zákonné nebo smluvní lhůty pro uchovávání nebo jiné zákonné povinnosti či práva na další uchovávání.

Právo na omezení
Máte právo požádat o omezení zpracování svých osobních údajů, pokud je splněna jedna z podmínek uvedených v čl. 18 odst. 1 písm. a) až d) DS-GVO:
– Pokud zpochybníte přesnost osobních údajů, které se vás týkají, a to po dobu, která správci umožní přesnost osobních údajů ověřit;

– zpracování je protiprávní a vy vznesete námitku proti výmazu osobních údajů a místo toho požádáte o omezení používání osobních údajů;

– správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale vy je potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; nebo

– pokud jste vznesli námitku proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 1 DS-GVO a dosud není jasné, zda oprávněné důvody správce převažují nad vašimi důvody.

Právo na přenositelnost údajů
Máte právo na přenositelnost údajů podle článku 20 DS-GVO, což znamená, že můžete získat osobní údaje, které o vás uchováváme, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo požádat o jejich předání jinému správci.

Právo na stížnost
Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. Zpravidla se za tímto účelem můžete obrátit na dozorový úřad, zejména v členském státě svého bydliště, pracoviště nebo místa údajného porušení.

Zabezpečení dat

Abychom ochránili všechny osobní údaje, které nám byly předány, a abychom zajistili dodržování předpisů o ochraně osobních údajů z naší strany i ze strany našich externích poskytovatelů služeb, přijali jsme vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření. Proto jsou mimo jiné všechna data mezi vaším prohlížečem a naším serverem přenášena šifrovaně prostřednictvím zabezpečeného spojení SSL.

Wir informieren Sie nachfolgend gemäß den gesetzlichen Vorgaben des Datenschutzrechts (insb. gemäß BDSG n.F. und der europäischen Datenschutz-Grundverordnung ‚DS-GVO‘) über die Art, den Umfang und Zweck der Verarbeitung personenbezogener Daten durch unser Unternehmen. Diese Datenschutzerklärung gilt auch für unsere Websites und Sozial-Media-Profile. Bezüglich der Definition von Begriffen wie etwa „personenbezogene Daten“ oder „Verarbeitung“ verweisen wir auf Art. 4 DS-GVO.

Name und Kontaktdaten des / der Verantwortlichen
Unser/e Verantwortliche/r (nachfolgend „Verantwortlicher“) i.S.d. Art. 4 Zif. 7 DS-GVO ist:

Förderverein Obervogtländische Eisenbahn e.V. (OVEB) Zwotental-Markneukirchen-Adorf(Vogtl)
Breitenfelder Str. 2a
08261 Schöneck (Vogtl.) OT Gunzen
E-Mail-Adresse: post@oveb.cz

Datenarten, Zwecke der Verarbeitung und Kategorien betroffener Personen

Nachfolgend informieren wir Sie über Art, Umfang und Zweck der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten.

1. Arten der Daten, die wir verarbeiten
Nutzungsdaten (Zugriffszeiten, besuchte Websites etc.), Bestandsdaten (Name, Adresse etc.), Kontaktdaten (Telefonnummer, E-Mail, Fax etc.), Zahlungsdaten (Bankdaten, Kontodaten, Zahlungshistorie etc.), Vertragsdaten (Gegenstand des Vertrages, Laufzeit etc.), Inhaltsdaten (Texteingaben, Videos, Fotos etc.), Kommunikationsdaten (IP-Adresse etc.),

2. Zwecke der Verarbeitung nach Art. 13 Abs. 1 c) DS-GVO
Abwicklung von Verträgen, Beweiszwecke / Beweissicherung, Website technisch und wirtschaftlich optimieren, Leichten Zugang zur Website ermöglichen, Erfüllung vertraglicher Verpflichtungen, Kontaktaufnahme bei juristischer Beanstandung durch Dritte, Erfüllung gesetzlicher Aufbewahrungspflichten, Optimierung und statistische Auswertung unserer Dienste, Kommerzielle Nutzung der Website unterstützen, Nutzererfahrung verbessern, Website benutzerfreundlich gestalten, Wirtschaftlicher Betrieb der Werbung und Website, Marketing / Vertrieb / Werbung, Erstellung von Statistiken, Kopierwahrscheinlichkeit von Texten ermitteln, Vermeidung von SPAM und Missbrauch, Kundenservice und Kundenpflege, Kontaktanfragen abwickeln, Websites mit Funktionen und Inhalten bereitstellen, Maßnahmen der Sicherheit, Unterbrechungsfreier,sicherer Betrieb unserer Website,

3. Kategorien der betroffenen Personen nach Art. 13 Abs. 1 e) DS-GVO
Besucher/Nutzer der Website, Kunden, Interessenten,

Die betroffenen Personen werden zusammenfassend als „Nutzer“ bezeichnet.


Rechtsgrundlagen der Verarbeitung personenbezogener Daten

Nachfolgend Informieren wir Sie über die Rechtsgrundlagen der Verarbeitung personenbezogener Daten:

 1. Wenn wir Ihre Einwilligung für die Verarbeitung personenbezogenen Daten eingeholt haben, ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) DS-GVO Rechtsgrundlage.
 2. Ist die Verarbeitung zur Erfüllung eines Vertrags oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich, die auf Ihre Anfrage hin erfolgen, so ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DS-GVO Rechtsgrundlage.
 3. Ist die Verarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich, der wir unterliegen (z.B. gesetzliche Aufbewahrungspflichten), so ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c) DS-GVO Rechtsgrundlage.
 4. Ist die Verarbeitung erforderlich, um lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer anderen natürlichen Person zu schützen, so ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. d) DS-GVO Rechtsgrundlage.
 5. Ist die Verarbeitung zur Wahrung unserer oder der berechtigten Interessen eines Dritten erforderlich und überwiegen diesbezüglich Ihre Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten nicht, so ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DS-GVO Rechtsgrundlage.

Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte und Auftragsverarbeiter

Ohne Ihre Einwilligung geben wir grundsätzlich keine Daten an Dritte weiter. Sollte dies doch der Fall sein, dann erfolgt die Weitergabe auf der Grundlage der zuvor genannten Rechtsgrundlagen z.B. bei der Weitergabe von Daten an Online-Paymentanbieter zur Vertragserfüllung oder aufgrund gerichtlicher Anordnung oder wegen einer gesetzlichen Verpflichtung zur Herausgabe der Daten zum Zwecke der Strafverfolgung, zur Gefahrenabwehr oder zur Durchsetzung der Rechte am geistigen Eigentum.
Wir setzen zudem Auftragsverarbeiter (externe Dienstleister z.B. zum Webhosting unserer Websites und Datenbanken) zur Verarbeitung Ihrer Daten ein. Wenn im Rahmen einer Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung an die Auftragsverarbeiter Daten weitergegeben werden, erfolgt dies immer nach Art. 28 DS-GVO. Wir wählen dabei unsere Auftragsverarbeiter sorgfältig aus, kontrollieren diese regelmäßig und haben uns ein Weisungsrecht hinsichtlich der Daten einräumen lassen. Zudem müssen die Auftragsverarbeiter geeignete technische und organisatorische Maßnahmen getroffen haben und die Datenschutzvorschriften gem. BDSG n.F. und DS-GVO einhalten


Datenübermittlung in Drittstaaten

Durch die Verabschiedung der europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) wurde eine einheitliche Grundlage für den Datenschutz in Europa geschaffen. Ihre Daten werden daher vorwiegend durch Unternehmen verarbeitet, für die DS-GVO Anwendung findet. Sollte doch die Verarbeitung durch Dienste Dritter außerhalb der Europäischen Union oder des Europäischen Wirtschaftsraums stattfinden, so müssen diese die besonderen Voraussetzungen der Art. 44 ff. DS-GVO erfüllen. Das bedeutet, die Verarbeitung erfolgt aufgrund besonderer Garantien, wie etwa die von der EU-Kommission offiziell anerkannte Feststellung eines der EU entsprechenden Datenschutzniveaus oder der Beachtung offiziell anerkannter spezieller vertraglicher Verpflichtungen, der so genannten „Standardvertragsklauseln“.
Soweit wir aufgrund der Unwirksamkeit des sog. „Privacy Shields“, nach Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a) DSGVO die ausdrückliche Einwilligung in die Datenübermittlung in die USA von Ihnen einholen, weisen wird diesbezüglich auf das Risiko eines geheimen Zugriffs durch US-Behörden und die Nutzung der Daten zu Überwachungszwecken, ggf. ohne Rechtsbehelfsmöglichkeiten für EU-Bürger, hin.


Löschung von Daten und Speicherdauer

Sofern nicht in dieser Datenschutzerklärung ausdrücklich angegeben, werden Ihre personenbezogen Daten gelöscht oder gesperrt, sobald die zur Verarbeitung erteilte Einwilligung von Ihnen widerrufen wird oder der Zweck für die Speicherung entfällt bzw. die Daten für den Zweck nicht mehr erforderlich sind, es sei denn deren weitere Aufbewahrung ist zu Beweiszwecken erforderlich oder dem stehen gesetzliche Aufbewahrungspflichten entgegenstehen. Darunter fallen etwa handelsrechtliche Aufbewahrungspflichten von Geschäftsbriefen nach § 257 Abs. 1 HGB (6 Jahre) sowie steuerrechtliche Aufbewahrungspflichten nach § 147 Abs. 1 AO von Belegen (10 Jahre). Wenn die vorgeschriebene Aufbewahrungsfrist abläuft, erfolgt eine Sperrung oder Löschung Ihrer Daten, es sei denn die Speicherung ist weiterhin für einen Vertragsabschluss oder zur Vertragserfüllung erforderlich.


Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung

Wir setzen keine automatische Entscheidungsfindung oder ein Profiling ein.


Bereitstellung unserer Website und Erstellung von Logfiles
 1. Wenn Sie unsere Webseite lediglich informatorisch nutzen (also keine Registrierung und auch keine anderweitige Übermittlung von Informationen), erheben wir nur die personenbezogenen Daten, die Ihr Browser an unseren Server übermittelt. Wenn Sie unsere Website betrachten möchten, erheben wir die folgenden Daten:
  • IP-Adresse;
  • Internet-Service-Provider des Nutzers;
  • Datum und Uhrzeit des Abrufs;
  • Browsertyp;
  • Sprache und Browser-Version;
  • Inhalt des Abrufs;
  • Zeitzone;
  • Zugriffsstatus/HTTP-Statuscode;
  • Datenmenge;
  • Websites, von denen die Anforderung kommt;
  • Betriebssystem.
  Eine Speicherung dieser Daten zusammen mit anderen personenbezogenen Daten von Ihnen findet nicht statt.

 2. Diese Daten dienen dem Zweck der nutzerfreundlichen, funktionsfähigen und sicheren Auslieferung unserer Website an Sie mit Funktionen und Inhalten sowie deren Optimierung und statistischen Auswertung.

 3. Rechtsgrundlage hierfür ist unser in den obigen Zwecken auch liegendes berechtigtes Interesse an der Datenverarbeitung nach Art. 6 Abs. 1 S.1 lit. f) DS-GVO.

 4. Wir speichern aus Sicherheitsgründen diese Daten in Server-Logfiles für die Speicherdauer von 90 Tagen. Nach Ablauf dieser Frist werden diese automatisch gelöscht, es sei denn wir benötigen deren Aufbewahrung zu Beweiszwecken bei Angriffen auf die Serverinfrastruktur oder anderen Rechtsverletzungen.

Cookies
 1. Wir verwenden sog. Cookies bei Ihrem Besuch unserer Website. Cookies sind kleine Textdateien, die Ihr Internet-Browser auf Ihrem Rechner ablegt und speichert. Wenn Sie unsere Website erneut aufrufen, geben diese Cookies Informationen ab, um Sie automatisch wiederzuerkennen. Zu den Cookies zählen auch die sog. „Nutzer-IDs“, wo Angaben der Nutzer mittels pseudonymisierter Profile gespeichert werden. Wir informieren Sie dazu beim Aufruf unserer Website mittels eines Hinweises auf unsere Datenschutzerklärung über die Verwendung von Cookies zu den zuvor genannten Zwecken und wie Sie dieser widersprechen bzw. deren Speicherung verhindern können („Opt-out“).

  Es werden folgende Cookie-Arten unterschieden:

  • Notwendige, essentielle Cookies: Essentielle Cookies sind Cookies, die zum Betrieb der Webseite unbedingt erforderlich sind, um bestimmte Funktionen der Webseite wie Logins, Warenkorb oder Nutzereingaben z.B. bzgl. Sprache der Webseite zu speichern.

  • Session-Cookies: Session-Cookies werden zum Wiedererkennen mehrfacher Nutzung eines Angebots durch denselben Nutzer (z.B. wenn Sie sich eingeloggt haben zur Feststellung Ihres Login-Status) benötigt. Wenn Sie unsere Seite erneut aufrufen, geben diese Cookies Informationen ab, um Sie automatisch wiederzuerkennen. Die so erlangten Informationen dienen dazu, unsere Angebote zu optimieren und Ihnen einen leichteren Zugang auf unsere Seite zu ermöglichen. Wenn Sie den Browser schließen oder Sie sich ausloggen, werden die Session-Cookies gelöscht.

  • Persistente Cookies: Diese Cookies bleiben auch nach dem Schließen des Browsers gespeichert. Sie dienen zur Speicherung des Logins, der Reichweitenmessung und zu Marketingzwecken. Diese werden automatisiert nach einer vorgegebenen Dauer gelöscht, die sich je nach Cookie unterscheiden kann. In den Sicherheitseinstellungen Ihres Browsers können Sie die Cookies jederzeit löschen.

  • Cookies von Drittanbietern (Third-Party-Cookies insb. von Werbetreibenden): Entsprechend Ihren Wünschen können Sie können Ihre Browser-Einstellung konfigurieren und z. B. Die Annahme von Third-Party-Cookies oder allen Cookies ablehnen. Wir weisen Sie jedoch an dieser Stelle darauf hin, dass Sie dann eventuell nicht alle Funktionen dieser Website nutzen können. Lesen Sie Näheres zu diesen Cookies bei den jeweiligen Datenschutzerklärungen zu den Drittanbietern.

 2. Datenkategorien: Nutzerdaten, Cookie, Nutzer-ID (inb. die besuchten Seiten, Geräteinformationen, Zugriffszeiten und IP-Adressen).

 3. Zwecke der Verarbeitung: Die so erlangten Informationen dienen dem Zweck, unsere Webangebote technisch und wirtschaftlich zu optimieren und Ihnen einen leichteren und sicheren Zugang auf unsere Website zu ermöglichen.

 4. Rechtsgrundlagen: Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten mit Hilfe von Cookies aufgrund Ihrer Einwilligung verarbeiten („Opt-in“), dann ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) DSGVO die Rechtsgrundlage. Ansonsten haben wir ein berechtigtes Interesse an der effektiven Funktionalität, Verbesserung und wirtschaftlichen Betrieb der Website, so dass in dem Falle Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DS-GVO Rechtsgrundlage ist. Rechtsgrundlage ist zudem Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DS-GVO, wenn die Cookies zur Vertragsanbahnung z.B. bei Bestellungen gesetzt werden.

 5. Speicherdauer/ Löschung: Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich sind. Im Falle der Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Website ist dies der Fall, wenn die jeweilige Session beendet ist.

  Cookies werden ansonsten auf Ihrem Computer gespeichert und von diesem an unsere Seite übermittelt. Daher haben Sie als Nutzer auch die volle Kontrolle über die Verwendung von Cookies. Durch eine Änderung der Einstellungen in Ihrem Internetbrowser können Sie die Übertragung von Cookies deaktivieren oder einschränken. Bereits gespeicherte Cookies können jederzeit gelöscht werden. Dies kann auch automatisiert erfolgen. Werden Cookies für unsere Website deaktiviert, können möglicherweise nicht mehr alle Funktionen der Website vollumfänglich genutzt werden.

  Hier finden Sie Informationen zur Löschung von Cookies nach Browsern:

  Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647

  Safari: https://support.apple.com/de-at/guide/safari/sfri11471/mac

  Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-und-website-daten-in-firefox-loschen

  Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-at/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

  Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/de-at/help/4027947/windows-delete-cookies

 6. Widerspruch und „Opt-Out“: Das Speichern von Cookies auf Ihrer Festplatte können Sie unabhängig von einer Einwilligung oder gesetzlichen Erlaubnis allgemein verhindern, indem Sie in Ihren Browser-Einstellungen „keine Cookies akzeptieren“ wählen. Dies kann aber eine Funktionseinschränkung unserer Angebote zur Folge haben. Sie können dem Einsatz von Cookies von Drittanbietern zu Werbezwecken über ein sog. „Opt-out“ über diese amerikanische Website (https://optout.aboutads.info) oder diese europäische Website (http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/) widersprechen.

Cookie Consent Lösungen

Borlabs Cookie
 1. Wir haben auf unserer Website das Borlabs Cookie Consent Plugin für WordPress (Diensteanbieter: Borlabs - Benjamin A. Bornschein, Georg-Wilhelm-Str. 17, 21107 Hamburg) als Zustimmungsverwaltungsdienst integriert.

 2. Datenkategorien und Beschreibung der Datenverarbeitung: Cookies, Datum und Uhrzeit des Besuchs, Geräteinformation, Browser-Informationen, Anonymisierte IP-Adresse, Opt-in und Opt-out-Daten. Durch diesen Dienst können wir Ihre Einwilligung zur Speicherung von Cookies einholen und diese auch dokumentieren. Zudem wird dazu ein Cookie in Ihrem Browser gespeichert, um Ihnen die erteilte Einwilligung bzw. deren Widerruf zuordnen zu können. Nachfolgend finden Sie weitere Informationen in der Datenschutzerklärung von Borlabs hier: https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/.

 3. Zwecke der Datenverarbeitung: Einhaltung gesetzlicher Verpflichtungen, Zustimmungsspeicher.

 4. Rechtsgrundlagen: Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist unser in den obigen Zwecken liegendes berechtigtes Interesse gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DS-GVO sowie die Erfüllung gesetzlicher Pflichten nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c) DS-GVO.

 5. Speicherdauer: Speicherung der Daten bis Sie das Borlabs-Cookie in Ihrem Browser selbst löschen oder der Zweck für die Datenspeicherung entfällt. Der Widerrufsbeleg einer vormals erteilten Einwilligung wird für die Dauer von drei Jahren aufbewahrt. Die Aufbewahrung gründet in unserer Rechenschaftspflicht gemäß Art. 5 Abs. 2 DSGVO sowie der Regelverjährung.

 6. Datenübermittlung/Empfängerkategorie: eine Weitergabe der Daten an Borlabs findet nicht statt.


Consent Manager Provider
 1. Wir haben auf unserer Website den Consent Manager Provider (CMP) (Diensteanbieter: Jaohawi AB, Håltegelvägen 1b, 72348 Västerås, Schweden, Website: https://www.consentmanager.de) als Zustimmungsverwaltungsdienst integriert.

 2. Datenkategorien und Beschreibung der Datenverarbeitung: Cookies, Datum und Uhrzeit des Besuchs, Geräteinformation, Browser-Informationen, Anonymisierte IP-Adresse, Opt-in und Opt-out-Daten. Durch diesen Dienst können wir Ihre Einwilligung zur Speicherung von Cookies einholen und diese auch dokumentieren. Zudem wird dazu ein Cookie in Ihrem Browser gespeichert, um Ihnen die erteilte Einwilligung bzw. deren Widerruf zuordnen zu können. Nachfolgend finden Sie weitere Informationen in der Datenschutzerklärung des Datenverarbeiters CMP: https://www.consentmanager.de/privacy.php.

 3. Zwecke der Datenverarbeitung: Einhaltung gesetzlicher Verpflichtungen, Zustimmungsspeicher.

 4. Rechtsgrundlagen: Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist unser in den obigen Zwecken liegendes berechtigtes Interesse gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DS-GVO sowie die Erfüllung gesetzlicher Pflichten nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c) DS-GVO.

 5. Speicherdauer: Speicherung der Daten bis Sie das CMP-Cookie in Ihrem Browser selbst löschen oder der Zweck für die Datenspeicherung entfällt. Der Widerrufsbeleg einer vormals erteilten Einwilligung wird für die Dauer von drei Jahren aufbewahrt. Die Aufbewahrung gründet zum einen in unserer Rechenschaftspflicht gemäß Art. 5 Abs. 2 DSGVO.

 6. Datenübermittlung/Empfängerkategorie: CMP Anbieter in Europa. Wir haben deshalb einen Vertrag zur Auftragsverarbeitung nach Art. 28 DS-GVO mit dem Datenverarbeiter abgeschlossen.


Abwicklung von Verträgen
 1. Wir verarbeiten Bestandsdaten (z.B. Unternehmen, Titel/akademischer Grad, Namen und Adressen sowie Kontaktdaten von Nutzern, E-Mail), Vertragsdaten (z.B. in Anspruch genommene Leistungen, Namen von Kontaktpersonen) und Zahlungsdaten (z.B. Bankverbindung, Zahlungshistorie) zwecks Erfüllung unserer vertraglichen Verpflichtungen (Kenntnis, wer Vertragspartner ist; Begründung, inhaltliche Ausgestaltung und Abwicklung des Vertrags; Überprüfung auf Plausibilität der Daten) und Serviceleistungen (z.B. Kontaktaufnahme des Kundenservice) gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit b) DS-GVO. Die in Onlineformularen als verpflichtend gekennzeichneten Eingaben, sind für den Vertragsschluss erforderlich.

 2. Eine Weitergabe dieser Daten an Dritte erfolgt grundsätzlich nicht, außer sie ist zur Verfolgung unserer Ansprüche (z.B. Übergabe an Rechtsanwalt zum Inkasso) oder zur Erfüllung des Vertrags (z.B. Übergabe der Daten an Zahlungsanbieter) erforderlich oder es besteht hierzu besteht eine gesetzliche Verpflichtung gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c) DS-GVO.

 3. Wir können die von Ihnen angegebenen Daten zudem verarbeiten, um Sie über weitere interessante Produkte aus unserem Portfolio zu informieren oder Ihnen E-Mails mit technischen Informationen zukommen lassen.

 4. Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich sind. Dies ist für die Bestands- und Vertragsdaten dann der Fall, wenn die Daten für die Durchführung des Vertrages nicht mehr erforderlich sind und keine Ansprüche mehr aus dem Vertrag geltend gemacht werden können, weil diese verjährt sind (Gewährleistung: zwei Jahre / Regelverjährung: drei Jahre). Wir sind aufgrund handels- und steuerrechtlicher Vorgaben verpflichtet, Ihre Adress-, Zahlungs- und Bestelldaten für die Dauer von zehn Jahren zu speichern. Allerdings nehmen wir bei Vertragsbeendigung nach drei Jahren eine Einschränkung der Verarbeitung vor, d. h. Ihre Daten werden nur zur Einhaltung der gesetzlichen Verpflichtungen eingesetzt. Angaben im Nutzerkonto verbleiben bis zu dessen Löschung.


Online Payment-Anbieter
 1. Die Abrechnung erfolgt bei Bezahlung per „Paypal“ über PayPal (Europe) S.àr.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Web: paypal.de, https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.
  Die Abrechnung erfolgt bei Bezahlung über „Sofort.com“ über Klarna GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, https://www.klarna.com/sofort/datenschutz/.
  Nachfolgend „Online-Abrechner“ genannt. Die Online-Abrechner erheben, speichern und verarbeiten die Nutzungs- und Abrechnungsdaten von Ihnen zur Ermittlung und zur Abrechnung der von Ihnen in Anspruch genommenen Leistung. Die bei den Online-Abrechnern eingegebenen Daten werden nur durch diese verarbeitet und bei diesen gespeichert. Sofern die Online-Abrechner die Nutzungsentgelte nicht oder nur teilweise einziehen können oder die Online-Abrechner dieses aufgrund einer Beanstandung von Ihnen unterlassen, werden die Nutzungsdaten von den Online-Abrechner an den Verantwortlichen weitergegeben und es erfolgt ggf. eine Sperrung durch den Verantwortlichen. Gleiches gilt auch, wenn z.B. eine Kreditkartengesellschaft eine Transaktion von Ihnen zu Lasten des Verantwortlichen rückabwickelt.

 2. Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. S. 1 lit. b) DSGVO, da die Verarbeitung zur Erfüllung eines Vertrags durch den Verantwortlichen erforderlich ist. Zudem werden externe Online-Abrechner auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DSGVO aus berechtigten Interessen des Verantwortlichen eingesetzt, um Ihnen möglichst sichere, einfache und vielfältige Zahlungsmöglichkeiten anbieten zu können.

 3. Hinsichtlich der Speicherdauer, Widerrufs-, Auskunfts- und Betroffenenrechte verweisen wir auf die obigen Datenschutzerklärungen der Online-Abrechner.


Facebook Custom Audiences
 1. Wir verwenden auf unserer Website die Remarketing-Funktion „Custom Audiences“ der Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA bzw. falls Sie in der EU ansässig sind, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.

 2. Datenkategorien und Beschreibung der Datenverarbeitung: IP-Adresse, Cookie-ID, Lokalisierungsinformationen. Wenn Sie das soziale Netzwerk Facebook oder andere Websites, die diese Remarketing-Funktion nutzen, besuchen können Ihren interessenbezogenen Werbeanzeigen („Facebook-Ads“) angezeigt werden. Wir nutzen die Remarketing-Funktion zur Optimierung und wirtschaftlichen Betrieb unserer Website und um Ihnen möglichst Werbung zu zeigen, die Sie interessiert und um damit unsere Website benutzerfreundlicher zu gestalten. Beim Aufruf unserer Website stellt Ihr Browser eine Verbindung zu den Servern von Facebook her. Facebook erhält aber die Information, dass Sie eine entsprechende Anzeige aufgerufen bzw. geklickt haben. Wenn Sie dabei bei Facebook eingeloggt sind, kann Facebook diese Informationen Ihrem Account zuordnen. Hinsichtlich der Verarbeitung durch Facebook lesen Sie bitte Facebooks Datenschutzerklärung unter https://www.facebook.com/policy.php. Spezielle Informationen und Details zum Facebook-Pixel und seiner Funktionsweise erhalten Sie im Hilfebereich von Facebook: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

 3. Zweck der Verarbeitung: Anzeige von personalisierter Werbung, Messung und Auswertung der Werbung, Abrechnung der Werbung, Analyse des Betrachtungsverhaltens.

 4. Rechtsgrundlagen: Haben Sie für Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten mittels „Custom Audiences“ vom Drittanbieter Ihre Einwilligung erteilt („Opt-in“), dann ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) DS-GVO die Rechtsgrundlage. Rechtsgrundlage ist zudem unser in den obigen Zwecken auch liegendes berechtigtes Interesse an der Datenverarbeitung nach Art. 6 Abs. 1 S.1 lit. f) DS-GVO.

 5. Speicherdauer: Facebook gibt uns 180 Tage lang Zugriff darauf.

 6. Datenübermittlung/Empfängerkategorie: Facebook Irland.

 7. Widerspruchsmöglichkeit („Opt-Out“): Die Deaktivierung der Funktion „Facebook Custom Audiences“ ist für nicht eingeloggte Nutzer hier [__Facebook Pixel Opt-Out Link Ihrer Webseite eintragen__] möglich und für eingeloggte Nutzer unter diesem Link möglich: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#.


Matomo (früher PIWIK)
 1. Wir haben auf unserer Website den Webanalysedienst / OpenSource-Software „Matomo“ installiert, um die Nutzung unserer Website zu analysieren und zu verbessern.

 2. Datenkategorie und Beschreibung der Datenverarbeitung: IP-Adresse, technische Informationen zu Browser und Provider zzgl. Endgerät, Standort, Interessen und besuchte Seiten. Für die Analyse setzt die Software Cookies auf Ihrem Computer. Wir haben die sog. „IP Anonymisation“ aktiviert, wodurch Ihre IP-Adresse an den letzten 90 Stellen gekürzt wird. Dadurch ist eine Personenbezogenheit der Daten nicht mehr möglich. Zudem wird diese IP nicht mit anderen von uns erhobenen Daten zusammengeführt. Die Daten werden auf unseren Servern in DE verarbeitet und gespeichert.

 3. Zweck der Verarbeitung: Diese Daten werden zum Zwecke des Marketings, der Analyse und Optimierung unserer Website gesammelt und gespeichert.

 4. Rechtsgrundlagen: Haben Sie für Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten mittels „Tracking“ Ihre Einwilligung erteilt („Opt-in“), dann ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) DS-GVO die Rechtsgrundlage. Rechtsgrundlage ist zudem unser in den obigen Zwecken liegendes berechtigtes Interesse an der Datenverarbeitung nach Art. 6 Abs. 1 S.1 lit. f) DS-GVO. Bei Services, die im Zusammenhang mit einem Vertrag erbracht werden, erfolgt das Tracking und die Analyse des Nutzerhaltens nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DS-GVO, um mit den dadurch gewonnen Informationen, optimierte Services zur Erfüllung des Vertragszwecks anbieten zu können.

 5. Speicherdauer: nach Erhebung der Daten werden diese anonymisiert. Die Speicherdauer der Cookies beträgt maximal 13 Monate bzw. bis zu ihrer Löschung durch Sie als Nutzer. Die Server-Logs werden nach 90 Tagen automatisch gelöscht.

 6. Widerspruch: Sie können der Datenerhebung und -speicherung jederzeit kostenlos mit Wirkung für die Zukunft widersprechen. Sie können der Installation von Cookies durch Matomo auf verschiedene Arten widersprechen bzw. diese verhindern:

  • Sie können die Cookies in Ihrem Browser durch die Einstellung “keine Cookies akzeptieren” unterbinden, was auch die Cookies von Drittanbietern beinhaltet;

  • Sie können die Cookies von Matomo über diesen Link deaktivieren:

  [Bitte fügen Sie hier Ihren Matomo Opt-Out Link ein]. Dieser Cookie gilt nur für unsere Website und Ihren aktuellen Browser und hat nur solange Bestand bis Sie Ihre Cookies löschen. In dem Falle müssten Sie den Cookie erneut setzen.

 7. Weitere Informationen entnehmen Sie der Datenschutzerklärung von Matomo unter: https://matomo.org/privacy/.


YouTube-Videos
 1. Wir haben auf unserer Website YouTube-Videos von youtube.com mittels der embedded-Funktion eingebunden, so dass diese auf unserer Website direkt aufrufbar sind. YouTube gehört zur Google Ireland Limited, Registernr.: 368047, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

 2. Datenkategorie und Beschreibung der Datenverarbeitung: Nutzungsdaten (z.B. aufgerufene Webseite, Inhalte und Zugriffszeiten). Wir haben die Videos im sog. „erweiterten Datenschutz-Modus“ eingebunden, ohne dass mit Cookies das Nutzungsverhalten erfasst wird, um die Videowiedergabe zu personalisieren. Stattdessen basieren die Videoempfehlungen auf dem aktuell abgespielten Video. Videos, die im erweiterten Datenschutzmodus in einem eingebetteten Player wiedergegeben werden, wirken sich nicht darauf aus, welche Videos Ihnen auf YouTube empfohlen werden. Beim Start eines Videos (Klick auf das Video) willigen Sie ein, dass YouTube die Information trackt, dass Sie die entsprechende Unterseite bzw. das Video auf unserer Website aufgerufen haben und diese Daten für Werbezecke nutzt.

 3. Zweck der Verarbeitung: Bereitstellung eines nutzerfreundlichen Angebots, Optimierung und Verbesserung unserer Inhalte.

 4. Rechtsgrundlagen: Haben Sie für Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten mittels „etracker“ vom Drittanbieter Ihre Einwilligung erteilt („Opt-in“), dann ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) DS-GVO die Rechtsgrundlage. Rechtsgrundlage ist zudem unser in den obigen Zwecken liegendes berechtigtes Interesse an der Datenverarbeitung nach Art. 6 Abs. 1 S.1 lit. f) DS-GVO. Bei Services, die im Zusammenhang mit einem Vertrag erbracht werden, erfolgt das Tracking und die Analyse des Nutzerhaltens nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DS-GVO, um mit den dadurch gewonnen Informationen, optimierte Services zur Erfüllung des Vertragszwecks anbieten zu können.

 5. Datenübermittlung/Empfängerkategorie: Drittanbieter in den USA. Die gewonnenen Daten werden in die USA übertragen und dort gespeichert. Dies erfolgt auch ohne Nutzerkonto bei Google. Sollten Sie in Ihren Google-Account eingeloggt sein, kann Google die obigen Daten Ihrem Account zuordnen. Wenn Sie dies nicht wünschen, müssen Sie sich in Ihrem Google-Account ausloggen. Google erstellt aus solchen Daten Nutzerprofile und nutzt diese Daten zum Zwecke der Werbung, Marktforschung oder Optimierung seiner Websites.

 6. Speicherdauer: Cookies bis zu 2 Jahre bzw. bis zur Löschung der Cookies durch Sie als Nutzer.

 7. Widerspruch: Sie haben gegenüber Google ein Widerspruchsrecht gegen die Bildung von Nutzerprofilen. Bitte richten Sie sich deswegen direkt an Google über die unten genannte Datenschutzerklärung. Ein Opt-Out-Widerspruch hinsichtlich der Werbe-Cookies können Sie hier in Ihrem Google-Account vornehmen:
  https://adssettings.google.com/authenticated.

 8. In den Nutzungsbedingungen von YouTube unter https://www.youtube.com/t/terms und in der Datenschutzerklärung für Werbung von Google unter https://policies.google.com/technologies/ads finden Sie weitere Informationen zur

 9. Verwendung von Google Cookies und deren Werbetechnologien, Speicherdauer, Anonymisierung, Standortdaten, Funktionsweise und Ihre Rechte. Allgemeine Datenschutzerklärung von Google: https://policies.google.com/privacy.


Google Maps
 1. Wir haben auf unserer Website Karten von „Google Maps“ (Anbieter: Google Ireland Limited, Registernr.: 368047, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland) integriert.

 2. Datenkategorie und Beschreibung der Datenverarbeitung: Nutzungsdaten (z.B. IP, Standort, aufgerufene Seite). Mit Google Maps können wir den Standort von Adressen und eine Anfahrtsbeschreibung direkt auf unserer Website in interaktiven Karten anzeigen und Ihnen die Nutzung dieses Tools ermöglichen. Bei dem Abruf unserer Website, wo Google Maps integriert ist, wird eine Verbindung zu den Servern von Google in den USA aufgebaut. Hierbei können Ihre IP und Standort an Google übertragen werden. Zudem erhält Google die Information, dass Sie die entsprechende Seite aufgerufen haben. Dies erfolgt auch ohne Nutzerkonto bei Google. Sollten Sie in Ihren Google-Account eingeloggt sein, kann Google die obigen Daten Ihrem Account zuordnen. Wenn Sie dies nicht wünschen, müssen Sie sich bei Ihrem Google-Account ausloggen. Google erstellt aus solchen Daten Nutzerprofile und nutzt diese Daten zum Zwecke der Werbung, Marktforschung oder Optimierung seiner Websites.

 3. Zweck der Verarbeitung: Bereitstellung einer nutzerfreundlichen, wirtschaftlichen und optimierten Webseite.

 4. Rechtsgrundlagen: Haben Sie für Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten mittels „Google Maps“ vom Drittanbieter Ihre Einwilligung erteilt („Opt-in“), dann ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) DS-GVO die Rechtsgrundlage. Rechtsgrundlage ist zudem unser in den obigen Zwecken liegendes berechtigtes Interesse an der Datenverarbeitung nach Art. 6 Abs. 1 S.1 lit. f) DS-GVO.

 5. Datenübermittlung/Empfängerkategorie: Drittanbieter in den USA.

 6. Speicherdauer: Cookies bis zu 6 Monate oder bis zur Löschung durch Sie. Ansonsten sobald sie nicht mehr für die Verarbeitungszwecke benötigt werden.

 7. Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit: Sie haben gegenüber Google ein Widerspruchsrecht gegen die Bildung von Nutzerprofilen. Bitte richten Sie sich deswegen direkt an Google über die unten genannte Datenschutzerklärung. Ein Opt-Out-Widerspruch hinsichtlich der Werbe-Cookies können Sie hier in Ihrem Google-Account vornehmen:
  https://adssettings.google.com/authenticated.

 8. In den Nutzungsbedingungen von Google Maps unter https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html und in der Datenschutzerklärung für Werbung von Google unter https://policies.google.com/technologies/ads finden Sie weitere Informationen zur Verwendung von Google Cookies und deren Werbetechnologien, Speicherdauer, Anonymisierung, Standortdaten, Funktionsweise und Ihre Rechte. Allgemeine Datenschutzerklärung von Google: https://policies.google.com/privacy.


Präsenz in sozialen Medien
 1. Wir unterhalten in sozialen Medien Profile bzw. Fanpages. Bei der Nutzung und dem Aufruf unseres Profils im jeweiligen Netzwerk durch Sie gelten die jeweiligen Datenschutzhinweise und Nutzungsbedingungen des jeweiligen Netzwerks.

 2. Datenkategorien und Beschreibung der Datenverarbeitung: Nutzungsdaten, Kontaktdaten, Inhaltsdaten, Bestandsdaten. Ferner werden die Daten der Nutzer innerhalb sozialer Netzwerke im Regelfall für Marktforschungs- und Werbezwecke verarbeitet. So können z.B. anhand des Nutzungsverhaltens und sich daraus ergebender Interessen der Nutzer Nutzungsprofile erstellt werden. Die Nutzungsprofile können wiederum verwendet werden, um z.B. Werbeanzeigen innerhalb und außerhalb der Netzwerke zu schalten, die mutmaßlich den Interessen der Nutzer entsprechen. Zu diesen Zwecken werden im Regelfall Cookies auf den Rechnern der Nutzer gespeichert, in denen das Nutzungsverhalten und die Interessen der Nutzer gespeichert werden. Ferner können in den Nutzungsprofilen auch Daten unabhängig der von den Nutzern verwendeten Geräte gespeichert werden (insbesondere, wenn die Nutzer Mitglieder der jeweiligen Plattformen sind und bei diesen eingeloggt sind). Für eine detaillierte Darstellung der jeweiligen Verarbeitungsformen und der Widerspruchsmöglichkeiten (Opt-Out) verweisen wir auf die Datenschutzerklärungen und Angaben der Betreiber der jeweiligen Netzwerke. Auch im Fall von Auskunftsanfragen und der Geltendmachung von Betroffenenrechten weisen wir darauf hin, dass diese am effektivsten bei den Anbietern geltend gemacht werden können. Nur die Anbieter haben jeweils Zugriff auf die Daten der Nutzer und können direkt entsprechende Maßnahmen ergreifen und Auskünfte geben. Sollten Sie dennoch Hilfe benötigen, dann können Sie sich an uns wenden.

 3. Zweck der Verarbeitung: Kommunikation mit den auf den sozialen Netzwerken angeschlossenen und registrierten Nutzern; Information und Werbung für unsere Produkte, Angebote und Dienstleistungen; Außerdarstellung und Imagepflege; Auswertung und Analyse der Nutzer und Inhalte unserer Präsenzen in den sozialen Medien.

 4. Rechtsgrundlagen: Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist unser in den obigen Zwecken liegendes berechtigtes Interesse gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DS-GVO. Soweit Sie uns bzw. dem Verantwortlichen des sozialen Netzwerks eine Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erteilt haben, ist Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) i.V.m. Art. 7 DS-GVO.

 5. Datenübermittlung/Empfängerkategorie: Soziales Netzwerk.

 6. Die Datenschutzhinweise, Auskunftsmöglichkeiten und Widerspruchmöglichkeiten (Opt-Out) der jeweiligen Netzwerke / Diensteanbieter finden Sie hier:

  Facebook – Diensteanbieter: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland); Website: www.facebook.com; Datenschutzerklärung: https://www.facebook.com/about/privacy/, Opt-Out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads und http://www.youronlinechoices.com; Widerspruch: https://www.facebook.com/help/contact/2061665240770586; Vereinbarung über gemeinsame Verarbeitung personenbezogener Daten auf Facebook-Seiten (Art. 26 DS-GVO): https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum, Datenschutzhinweise für Facebook-Seiten: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

  Instagram – Diensteanbieter: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland) – Datenschutzerklärung/ Opt-Out:  https://help.instagram.com/519522125107875, Widerspruch: https://help.instagram.com/contact/186020218683230; Vereinbarung über gemeinsame Verarbeitung personenbezogener Daten auf Instagram-Seiten (Art. 26 DS-GVO): https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

  Twitter – Diensteanbieter: Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA) - Datenschutzerklärung: https://twitter.com/de/privacy, Opt-Out: https://twitter.com/personalization.

  XING – Diensteanbieter: XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Deutschland) - Datenschutzerklärung/ Opt-Out: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

  Pinterest – Diensteanbieter: Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ireland) – Datenschutzerklärung: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy, Opt-Out: https://help.pinterest.com/de/articles/personalized-ads-pinterest

  LinkedIn – Diensteanbieter: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland) – Datenschutzerklärung: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, Cookie-Richtlinie und Opt-Out: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

  Flickr – Diensteanbieter: Flickr Inc., 475 Sansome St San Francisco, CA 94111, USA) - Website: https://www.flickr.com; Datenschutzerklärung: https://www.flickr.com/help/privacy.

  SlideShare – Diensteanbieter: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland) - Website: https://www.linkedin.com, Datenschutzerklärung: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.


Social-Media-Plug-ins
 1. Wir setzen auf unserer Webseite Social-Media-Plug-ins von sozialen Netzwerken ein. Dabei nutzen wir die sog. „Zwei-Klick-Lösung“-Shariff von c’t bzw. heise.de: https://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html; Dienstanbieter: Heise Medien GmbH & Co. KG, Karl-Wiechert-Allee 10, 30625 Hannover, Deutschland; Datenschutzerklärung: https://www.heise.de/Datenschutzerklaerung-der-Heise-Medien-GmbH-Co-KG-4860.html.

 2. Datenkategorie und Beschreibung der Datenverarbeitung: Nutzungsdaten, Inhaltsdaten, Bestandsdaten. Beim Abruf unserer Website werden durch „Shariff“ keine personenbezogenen Daten an die Drittanbieter der Social-Plug-ins übermittelt. Neben dem Logo bzw. der Marke des sozialen Netzwerks finden Sie einen Regler, mit dem Sie das Plug-in per Klick aktivieren können. Diese Aktivierung stellt Ihre Einwilligung in der Form dar, dass der jeweilige Anbieter des sozialen Netzwerks die Information erhält, dass Sie unsere Website aufgerufen haben und Ihre personenbezogenen Daten an den Anbieter des Plug-ins übermittelt und dort gespeichert werden. Hierbei handelt es sich um sog. Thirdparty Cookies. Bei einigen Anbietern wie Facebook und XING wird nach deren Angaben Ihre IP nach der Erhebung sofort anonymisiert. Die über den Nutzer erhobenen Daten speichert der Plug-in-Anbieter als Nutzungsprofile. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit durch die Deaktivierung des Reglers widerrufen.

 3. Zweck der Datenverarbeitung: Verbesserung und Optimierung unserer Website; Steigerung unserer Bekanntheit mittels sozialer Netzwerke; Möglichkeit der Interaktion mit Ihnen und der Nutzer untereinander über soziale Netzwerke; Werbung, Analyse und/oder bedarfsgerechten Gestaltung der Website.

 4. Rechtsgrundlagen: Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist unser in den obigen Zwecken liegendes berechtigtes Interesse gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DS-GVO. Soweit Sie uns bzw. dem Verantwortlichen des sozialen Netzwerks eine Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erteilt haben, ist Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) i.V.m. Art. 7 DS-GVO. Bei vorvertraglichen Anfragen oder bei der Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten zur Vertragserfüllung, ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DS-GVO Rechtsgrundlage.

 5. Datenübermittlung/Empfängerkategorie: Soziales Netzwerk.

 6. Genutzte soziale Netzwerke und Widerspruch: Wir verweisen hinsichtlich des Zwecks und Umfangs der Datenerhebung und Verarbeitung auf die jeweiligen Datenschutzerklärungen der sozialen Netzwerke. Zudem finden Sie dort auch Hinweise zu Ihren Rechten und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten. Ihnen steht ein Widerspruchsrecht gegen die Bildung dieser Nutzerprofile zu, wobei Sie sich zur Ausübung dieser Rechte direkt an den jeweiligen Plug-in-Anbieter wenden können.

Facebook
 1. Wir haben auf unserer Website Plug-ins vom sozialen Netzwerk Facebook.com (Firmensitz in der EU: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland) im Rahmen der sog. „Zwei-Klick-Lösung“ von Shariff integriert.Diese erkennen Sie am Facebook-Logo „f“ bzw. dem Zusatz „Like“, „Gefällt mir“ oder „Share“.

 2. Sobald Sie willentlich das Facebook-Plug-in aktivieren, wird hierbei eine Verbindung von Ihrem Browser zu den Servern von Facebook hergestellt. Dabei erhält Facebook die Information, einschließlich Ihrer IP, dass Sie unsere Website aufgerufen haben und überträgt diese Information an Server von Facebook in den USA, wo diese Information gespeichert wird. Wenn Sie bei Facebook in Ihren Account eingeloggt sind, kann Facebook diese Information Ihrem Account zuordnen. Bei Nutzung der Funktionen des Plug-ins, z.B. Betätigung des „Like“-Buttons, werden diese Informationen ebenfalls von Ihrem Browser an die Server von Facebook in den USA übertragen und dort gespeichert sowie in Ihrem Facebook-Profil und ggf. bei Ihren Freunden angezeigt.

 3. Zweck und Umfang der Datenerhebung sowie ihre weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch Facebook sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre, können Sie den Datenschutzhinweisen von Facebook entnehmen: https://www.facebook.com/about/privacy/. Datenerhebung beim „Gefällt mir“-Button: https://www.facebook.com/help/186325668085084. Ihre Einstellungen hinsichtlich der Nutzung Ihrer Profildaten zu Werbezwecken bei Facebook können Sie hier verwalten und widersprechen: https://www.facebook.com/ads/preferences/.

 4. Wenn Sie sich bei Facebook vor dem Besuch unserer Website ausloggen und Ihre Cookies löschen, werden bei der Aktivierung des Plug-ins keine Daten über den Besuch unserer Website Ihrem Profil auf Facebook zugeordnet.

 5. Vereinbarung über gemeinsame Verarbeitung personenbezogener Daten auf Facebook-Seiten (Art. 26 DS-GVO): https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum, Datenschutzhinweise für Facebook-Seiten: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

Twitter
 1. Wir haben auf unserer Website Plug-Ins des sozialen Netzwerks Twitter.com (Twitter Inc., 1355 Market St., Suite 900, San Francisco, California 94103, USA) im Rahmen der sog. „Zwei-Klick-Lösung“ von Shariff integriert. Diese Plug-Ins erkennen Sie an dem Twitter-Logo mit weißem Vogel auf blauem Hintergrund. Eine Übersicht über Twitter-Buttons bzw. Tweets finden Sie unter: https://developer.twitter.com/en/docs/twitter-for-websites/overview.

 2. Wenn Sie in Ihren Twitter-Account eingeloggt sind, während Sie die Twitter-Plug-ins willentlich aktivieren, kann Twitter den Anruf unserer Website Ihrem Twitter-Profil zuordnen.

 3. Wenn Sie die Datenübermittlung bei Aktivierung des Plug-ins an Twitter ausschließen möchten, dann loggen Sie sich vor dem Besuch unserer Website bei Twitter aus und löschen Ihre Cookies.

 4. Zweck und Umfang der Datenerhebung sowie ihre weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch Twitter sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre, können Sie den Datenschutzhinweisen von Twitter entnehmen: https://twitter.com/de/privacy. Widerspruch (Opt-Out): https://twitter.com/personalization.

XING
 1. Wir haben auf unserer Website Plug-ins vom sozialen Netzwerk XING (XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Deutschland) im Rahmen der sog. „Zwei-Klick-Lösung“ von Shariff integriert. Diese erkennen Sie am Share-Button mit weißem Logo von XING und dem „X“ Symbol auf grünem Hintergrund.

 2. Wenn Sie auf unserer Website den Share-Button von XING willentlich aktivieren, führt dies beim Aufruf der jeweiligen Internetseite dazu, dass Ihr Browser eine Verbindung mit dem Server von XING aufbaut. Dabei werden laut XING keine Daten über den Aufruf gespeichert, aus denen XING einen unmittelbaren Personenbezug herleiten könnte. XING speichert insbesondere keine IP-Adressen von Ihnen und verwendet auch keine Cookies. Beim Klick auf den Share-Button werden Sie zur Startseite von XING umgeleitet, auf der Sie dann - falls Sie eingeloggt sind – unsere Seite empfehlen können, was dem Zweck der Steigerung unserer Bekanntheit und Reichweite dient. Hinsichtlich dieser Aktivitäten auf der XING Plattform gilt die unten genannte Datenschutzerklärung von XING.

 3. Wenn Sie sich bei XING vor dem Besuch unserer Website ausloggen und Ihre Cookies löschen, werden bei der Aktivierung des Plug-ins keine Daten über den Besuch unserer Website Ihrem Profil auf XING zugeordnet.

 4. Zweck und Umfang der Datenerhebung sowie ihre weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch XING sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre, können Sie den Datenschutzhinweisen von XING zum Share-Button entnehmen unter https://www.xing.com/app/share%3Fop%3Ddata_protection sowie der allgemeinen Datenschutzerklärung von XING unter https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

Instagram
 1. Wir haben auf unserer Website Plug-Ins vom sozialen Netzwerk Instagram (Diensteanbieter: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland) im Rahmen der sog. „Zwei-Klick-Lösung“ von Shariff integriert. Diese erkennen Sie am Instagram-Logo in der Form einer viereckigen Kamera.

 2. Wenn Sie willentlich das Plug-in aktivieren, wird hierbei eine Verbindung von Ihrem Browser zu den Servern von Instagram hergestellt. Dabei erhält Instagram die Information, einschließlich Ihrer IP-Adresse, dass Sie unsere Seite besucht haben und überträgt die Information an Server von Instagram in den USA, wo diese Information gespeichert wird. Wenn Sie bei Instagram in Ihren Account eingeloggt sind, kann Instagram diese Information Ihrem Account zuordnen und Sie können den Instagram-Button anklicken und so die Inhalte unserer Seiten auf Ihrem Instagram-Account teilen und speichern sowie ggf. Ihren dortigen Freunden anzeigen. Wir haben keine Kenntnis über den genauen Inhalt der übermittelten Daten, deren Nutzung und Speicherdauer durch Instagram.

 3. Wenn Sie sich bei Instagram vor dem Besuch unserer Website ausloggen und Ihre Cookies löschen, werden bei der Aktivierung des Plug-ins keine Daten über den Besuch unserer Website Ihrem Profil auf Instagram zugeordnet.

 4. Sie erhalten weitere Informationen in der Datenschutzerklärung/ Opt-Out von Instagram unter  / Opt-Out: https://help.instagram.com/519522125107875, Widerspruch: https://help.instagram.com/contact/186020218683230; Vereinbarung über gemeinsame Verarbeitung personenbezogener Daten auf Instagram-Seiten (Art. 26 DS-GVO): https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Pinterest
 1. Wir haben auf unserer Website Plug-Ins vom sozialen Netzwerk Pinterest (Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ireland) im Rahmen der sog. „Zwei-Klick-Lösung“ von Shariff integriert. Diese erkennen Sie an Buttons mit dem weißen Zeichen „P“ auf rotem Hintergrund.

 2. Wenn Sie willentlich das Plug-in aktivieren, wird hierbei eine Verbindung von Ihrem Browser zu den Servern von Pinterest hergestellt. Dabei erhält Pinterest die Information, einschließlich Ihrer IP-Adresse, dass Sie unsere Seite besucht haben und überträgt die Information an Server von Pinterest in den USA, wo diese Information gespeichert wird. Wenn Sie bei Pinterest in Ihren Account eingeloggt sind, kann Pinterest diese Information Ihrem Account zuordnen und Sie können den Pinterest-Button anklicken und so die Inhalte unserer Seiten auf Ihrem Pinterest-Account teilen und speichern sowie ggf. Ihren dortigen Freunden anzeigen.

 3. Wenn Sie sich bei Pinterest vor dem Besuch unserer Website ausloggen und Ihre Cookies löschen, werden bei der Aktivierung des Plug-ins keine Daten über den Besuch unserer Website Ihrem Profil auf Pinterest zugeordnet.

 4. Sie erhalten weitere Informationen in der Datenschutzerklärung von Pinterest https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy, Opt-Out: https://help.pinterest.com/de/articles/personalized-ads-pinterest.


Rechte der betroffenen Person
 1. Widerspruch oder Widerruf gegen die Verarbeitung Ihrer Daten

  Soweit die Verarbeitung auf Ihrer Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a), Art. 7 DS-GVO beruht, haben Sie das Recht, die Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung wird dadurch nicht berührt.

  Soweit wir die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf die Interessenabwägung gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DS-GVO stützen, können Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen. Dies ist der Fall, wenn die Verarbeitung insbesondere nicht zur Erfüllung eines Vertrags mit Ihnen erforderlich ist, was von uns jeweils bei der nachfolgenden Beschreibung der Funktionen dargestellt wird. Bei Ausübung eines solchen Widerspruchs bitten wir um Darlegung der Gründe, weshalb wir Ihre personenbezogenen Daten nicht wie von uns durchgeführt verarbeiten sollten. Im Falle Ihres begründeten Widerspruchs prüfen wir die Sachlage und werden entweder die Datenverarbeitung einstellen bzw. anpassen oder Ihnen unsere zwingenden schutzwürdigen Gründe aufzeigen, aufgrund derer wir die Verarbeitung fortführen.

  Sie können der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für Zwecke der Werbung und Datenanalyse jederzeit widersprechen. Das Widerspruchsrecht können Sie kostenfrei ausüben. Über Ihren Werbewiderspruch können Sie uns unter folgenden Kontaktdaten informieren:

  Förderverein Obervogtländische Eisenbahn e.V. (OVEB) Zwotental-Markneukirchen-Adorf(Vogtl)
  Breitenfelder Str. 2a
  08261 Schöneck (Vogtl.) OT Gunzen
  E-Mail-Adresse: post@oveb.cz

 2. Recht auf Auskunft
  Sie haben das Recht, von uns eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob Sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden. Sofern dies der Fall ist, haben Sie ein Recht auf Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten persönlichen Daten nach Art. 15 DS-GVO. Dies beinhaltet insbesondere die Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der personenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offengelegt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, die Herkunft ihrer Daten, sofern diese nicht direkt bei Ihnen erhoben wurden.

 3. Recht auf Berichtigung
  Sie haben ein Recht auf Berichtigung unrichtiger oder auf Vervollständigung richtiger Daten nach Art. 16 DS-GVO.

 4. Recht auf Löschung
  Sie haben ein Recht auf Löschung Ihrer bei uns gespeicherten Daten nach Art. 17 DS-GVO, es sei denn gesetzliche oder vertraglichen Aufbewahrungsfristen oder andere gesetzliche Pflichten bzw. Rechte zur weiteren Speicherung stehen dieser entgegen.

 5. Recht auf Einschränkung
  Sie haben das Recht, eine Einschränkung bei der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, wenn eine der Voraussetzungen in Art. 18 Abs. 1 lit. a) bis d) DS-GVO erfüllt ist:
  • Wenn Sie die Richtigkeit der Sie betreffenden personenbezogenen für eine Dauer bestreiten, die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu überprüfen;

  • die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie die Löschung der personenbezogenen Daten ablehnen und stattdessen die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten verlangen;

  • der Verantwortliche die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger benötigt, Sie diese jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen, oder

  • wenn Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Art. 21 Abs. 1 DS-GVO eingelegt haben und noch nicht feststeht, ob die berechtigten Gründe des Verantwortlichen gegenüber Ihren Gründen überwiegen.

 6. Recht auf Datenübertragbarkeit
  Sie haben ein Recht auf Datenübertragbarkeit nach Art. 20 DS-GVO, was bedeutet, dass Sie die bei uns über Sie gespeicherten personenbezogenen Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format erhalten können oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen verlangen können.

 7. Recht auf Beschwerde
  Sie haben ein Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde. In der Regel können Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde insbesondere in dem Mitgliedstaat ihres Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes wenden.


Datensicherheit

Um alle personenbezogen Daten, die an uns übermittelt werden, zu schützen und um sicherzustellen, dass die Datenschutzvorschriften von uns, aber auch unseren externen Dienstleistern eingehalten werden, haben wir geeignete technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen getroffen. Deshalb werden unter anderem alle Daten zwischen Ihrem Browser und unserem Server über eine sichere SSL-Verbindung verschlüsselt übertragen.


+49 174 310 3755